|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 1, Januar, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 

Kontakt:

Vesna Petronijević
Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i protetiku,
Klinićki centar- Niš, Braće Tasković, 18000 Niš, Srbija i Crna Gora

 

 


FIZIKALNI TRETMAN STRES URINARNE INKONTINENCIJE KOD ŽENA

 

Vesna Petronijević, Milica Lazović, Marina Vlajković, Olivera Stojanova i Jugoslav Stojiljković

 

Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i protetiku Kliničkog centra u Nišu


U radu su prikazane različite metode fizikalnog tretmana koje se koriste u lečenju žena sa stres urinarnom inkontinencijom. Istaknuto je da su vežbe za jačanje muskulature karličnog poda efikasne u lečenju stres inkontinencije, ali da još uvek nije utvrđen najefikasniji program vežbi. Takođe je naglašeno da primena biofidbeka, uz izvodenje vežbi, nije efikasnija od primene samo vežbi, ali da se bolji rezultati postižu primenom biofidbeka na početku lečenja. U cilju evaluacije efekata vaginalnih konusa, električnih i magnetnih stimulacija u lečenju žena sa stres urinarnom inkontinencijom potrebna su dalja istraživanja. Acta Medica Medianae 2003; 42(1 ):43-47.


Ključne reči: stres urinarna inkontinencija, fizikalni tretman