Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  

 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 2, April, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478


Kontakt:
Boris Đinđić
Institut za patološku fiziologiju Medicinskog fakulteta
Braće Tasković 81,
18000 Niš,
Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/326-644,
e-mail:
boris_dj@medfak.ni.ac.yu

BIOLOŠKI EFEKTI MIKROTALASNOG ZRAČENJA NA MOŽDANO TKIVO KOD PACOVA

Boris Đinđić1 , Dušan Sokolović2 , Stojan Radić1, Tomislav Pavlović3, Mirjana Cvetković 4, Jasmina Radisavljević 4

1Institut za patološkufiziologiju, Medicinski  fakultet u Nišu
2Institut za biohemiju medicinskog fakulteta u Nišu
3Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu
4Fakultet zaštite na radu Univerziteta u Nišu


Izlaganje mikrotalasnom zračenju dovodi do pojave većeg broja različitih poremećaja na skoro svim organskim sistemima, posebno CNS-u.
Cilj rada je ispitivanje bioloških efekata mikrotalasnog zračenja mobilnog telefona na moždano tkivo pacova i dokazivanje pojave oksidativnog stresa kao mogućeg patogenetskog mehanizma.
Korišćeni su Wistar pacovi starosti 3 meseca, podeljeni u eksperimentalnu (4 ženke i 4 mužjaka) i kontrolnu grupu (5 ženki i 4 mužjaka). Eksperimentalna grupa je kontinuirano bila izložena EMP frekvencije 900 MHz, jačine magnetnog polja od 5 mG, poreklom od mobilnih telefona. Pored bazične ekspozicije u prisustvu aparata, svakodnevno je u različitim vremenskim intervalima simulirano 30 min. korišćenja mobilnog aparata. Biološki efekti EMP praćeni su kroz opservaciju individualnog i kolektivnog ponašanja eksperimentalnih životinja, kao i promenama telesne mase. Određivanje intenziteta lipidne peroksidacije vršeno je merenjem količine malondialdehida (MDA) u homogenatu moždanog tkiva.
Životinje iz eksperimentalne grupe izložene delovanju EMP pokazuju manji prirast u telesnoj masi. Životinje izložene delovanju EMP ispoljavale su agresivnije ponašanje, vidljive panične reakcije, dezorijentaciju i veći stepen uznemirenosti. Intenzitet lipidne peroksidacije procenjen na osnovu sadržaja MDA u moždanom tkivu, kao njenog krajnjeg produkta, je statistički značajno povećan (1.42 puta) kod pacova izloženih EMP u odnosu na kontrolnu grupu (3,82-0.65 vs. control 2.69-0.42 nmol/mg proteina, p<0.01).
Jedan od mogućih mehanizama biološkog delovanja mikrotalasnog zračenja na moždano tkivo je posredstvom izazivanja povećanog oksidativnog stresa i lipidne peroksidacije, čime se remeti funkcija i struktura nervnog tkiva. Acta Medica Medianae 2003; 42 (2): 9-12.

Ključne reči: mikrotalasno zračenje, lipidna peroksidacija, mozak