|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  

 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
No 2, April, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478


Kontakt:
Valentin K. Stojanov
Klinika za otorinolaringologiju,  
Medicinski fakultet, Stara Zagora,
Bugarska

PILOTSKO ISTRAŽIVANJE KISELINSKIH OPEKOTINA JEDNJAKA KOD ZAMORČIĆA

Valentin K. Stojanov*, Borislav D. Dimitrov**

 Klinika za otorinolaringologiju, Medicinski fakultet, Stara Zagora, Bugarska
** Klinika za socijlnu medicinu, Medicinski  fakultet, Plovdiv, Bugarska

Određivanje pravog vremena za zapošinjanje prvog bužiranja u slučajevima sa Stomatoesophagitis corrosiva verovatno predstavlja najznačajniji korak ka uspešnom ishodu procesa lečenja. Cilj ovog istraživanja bio je da se opišu obrasci kiselinskih opekotina jednjaka kod zamorčića. Ispitivali smo 20 životinja (srednja početna težina u proseku 520 g), podeljenih u dve grupe: grupu 1 (izloženu 98%-tnoj H2SO4) i grupu 2 (izloženoj 15%-tnoj H2SO4). Analizirane su promene u težini, patohistološki nalazi (biopsija), vreme i uzrok smrti (po Međunarodnoj klasifikaciji bolesti - 9. revizija). Rezultati su pokazali da su životinje iz grupe 1 preminule skoro šest dana od uzimanja kiseline sa prosečnim opadanjem težine od 9,83% pri čemu je razlika u odnosu na početnu bila statistički značajna (p<0,05). Peritonitis (ICD9 Dx:567) bio je uzrok smrti sa najvišom učestalošću. Tokom istraživanog perioda od mesec dana, peritonitis i mediastinitis acuta (Dx:518) bile su patohistološke dijagnoze sa najvećom učestalošću. Samo su 3 životinje iz grupe 2 umrle tokom perioda posmatranja dok su ostale (n=7) preživele. Relativni rizik smrti sve do 9. dana nakon gutanja 98%-tne u odnosu na 15% H2SO4 iznosio je 9 (p<0.05). Histološka analiza 10. dana od gutanja otkrila je ozbiljne nekrotične promene svih slojeva zidova jednjaka. Naš zaključak izveden iz tih preliminarnih rezultata bio je da ostanemo pri tezi da se treba uzdržati od ranog bužiranja u slučajevima sa masivnim oštećenjima jednjaka koncentrovanim kiselinama. Gornji rezultati mogu biti korisni pri planiranju većih eksperimentalnih istraživanja kiselinskih opekotina jednjaka u budućnosti. Acta Medica Medianae 2003; 42 (2): 5-8.

Ključne reči: hemijske opekotine,jednjak, zamorčići,jednjačka stenoza, relativan rizik (RR)