Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  

 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 2, April, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478


Kontakt:
Vesna Kostovska
Očna klinika Kliničkog centra,

Braće Tasković 48
18000 Niš,
Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/714-401,
e-mail:
vesnakst@bankerinter.net

REFRAKCIONE ANOMALIJE AMBLIOPNE DECE BEZ I SA STRABIZMOM

 

Vesna Kostovska, Gordana Stanković-Babić, Gordana Zlatanović, Dragan Veselinović, Predrag Jovanović  i Ljiljana Otašević


Očna klinika Kliničkog centra u Nišu

 

Refrakcione anomalije nastaju kada je poremećen odnos moći prelamanja prema dužini oka. Pod ambliopijom se podrazumeva smanjenje oštrine vida bez vidljivih promena na oku.
Cilj ovoga rada bio je da se analiziraju refrakcione anomalije koje se javljaju kod ambliopne dece bez i sa strabizmom. Izdvojeni su kartoni dece starosti 5 i više godina, kod kojih je utvrđena ambliopija. Dobijen je broj od 243 deteta. Posebno su posmatrane obostrane i jednostrane ambliopije i refrakcione anomalije, kako kod dece bez, tako i kod dece sa strabizmom.
Od 243 deteta bilo je 153 deteta bez strabizma (najveći broj se javio na prvi pregled u sedmoj godini) i 90 sa strabizmom (najveći broj se javio u petoj godini). U obe grupe utvrđena je jednostrana i obostrana ambliopija, tako da je ukupan broj posmatranih ambliopnih očiju 369.
Kod dece bez strabizma uglavnom smo nalazili laku ambliopiju, a u grupi dece sa strabizmom našli smo u većem broju srednje tešku ambliopiju, a utvrđeno je i prisustvo teške ambliopije. Što se tiče refrakcionih anomalija u obe grupe ambliopne dece najviše je bio zastupljen hipermetropni astigmatizam i hipermetropija.
Ambliopije zbog refrakcionih anomalija, kao i kod strabizama sa malim uglom, često se otkrivaju tek pri kontroli oštrine vida, tako da su od velikog značaja sistematski pregledi oštrine vida mlađe dece. Acta Medica Medianae 2003; 42 (2): 41-47.

Ključne reči: refrakcione anomalije, ambliopna deca, strabizam