Početna strana |Uredništvo | Časopis  |  E-book  |  Kriterijumi  | Uputstvo autorima  |  Linkovi  |   Pretraživači  |Kontakt  |  

 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
No 2, April, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478


Kontakt:
Zdenka Krivokuća
Department of anatomy of Medical faculty, 78000 Banja Luka
Bosnia and Herzegovina

STEREOLOŠKA ANALIZA VASKULARNE MREŽE PONS-A ČOVJEKA

Zdenka Krivokuća1, Vesna Gajanin1, Tatjana Bućma1, Slađana Ugrenović2, Dejan Zdravković2 i Ivan Jovanović2

1 Katedra za anatomiju, Medicinski fakultet, Banja Luka,
2 Katedra za anatomiju, Medicinski fakultet, Niš

Stereološka analiza vaskularne mreže ponsa je rađena na deset moždanih mostova. Korišten je višenamjenski testni sistem M-42 po Weibel-u na svjetlosnom mikroskopu i objektiv povećanja 40x uz konvencionalne stereološke procedure. Određivani su sledeći stereološki parametri: volumenska gustina (Vv), površinska gustina (Sv), dužinska gustina (Lv) i apsolutan broj krvnih sudova po vidnom polju (N) ponsa. VV=0,0423-0,0011053 (mm0), SV=4,275-0,1257554 (mm-1), LV=44,4601-4,2412984 (mm-2), a N iznosi 5,771-0,7675277. Dobivene rezultate smo poredili sa rezultatima stereoloških mjerenja vaskularne mreže: nucleus (nc.) caudatus-a, nc. lentiformis-a, thalamus-a, gyrus precentralis-a i substantiae nigrae.
Moždani most vaskularizuju krvni sudovi velikog kalibra, s obzirom na ustanovljene visoke vrijednosti volumenske gustine, a znatno manji apsolutan broj krvnih sudova, i niske vrijednosti površinske gustine, u odnosu na istoimene vrijednosti poređenih struktura. Acta Medica Medianae 2003; 42 (2): 17-21.

Ključne reči: pons, vaskularna mreža, stereologija