Početna strana |Uredništvo | Časopis  |  E-book  |  Kriterijumi  | Uputstvo autorima  |  Linkovi  |   Pretraživači  |Kontakt  |  

 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
No 2, April, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478


Kontakt:
Zoran Marjanović
Clinic of Pediatric Surgery and Orthopedics,
Clinical Centre
Braće Tasković 48,
18000 Niš,
Serbia and Montenegro

LEČENJE TUPIH POVREDA JETRE U DECE

Zoran Marjanović, Ružica Milićević, Marijana Krstić, Stevan Jovčić i Ana Kostić

Clinic of Pediatric Surgery and Orthopedics, Clinical Centre, Niš

Jetra je najveći parenhimski organ, odlično vaskularizovan, čija težina iznosi 1,8 - 3,0% telesne težine. U okviru abdominalne traume povrede jetre učestvuju sa 25%. Za teže oblike jetrenih povreda mortalitet je oko 40% u dece do 10 godina. Kod lezija jukstahepatičnih vena (tri velike hepatične vene ili retrohepatični deo v. cave) ili prisustva udruženih intraabdominalnih povreda smrtnost iznosi i do 70%.

U radu je analiziran period od 1988-2000 god., za koje vreme je na Klinici za dečju hirurgiju i ortopediju u Nišu, hospitalizovano i lečeno 19 dece sa tupom povredom jetre. Dominirale su povrede I, II i III stepena i to 17 dece (89,4%). Povrede su lečene uglavnom operativno 17 dece (89,4%). Kod 7 dece (36,8%) postojale su udružene povrede. Letalitet je bio 26,3% - petoro dece, uz tri velike komplikacije: dva intrahepatična hematoma i jednu bilijarnu fistulu praćenu bilijarnim peritonitom i formiranjem biloma. Acta Medica Medianae 2003; 42 (2): 23-26.

Ključne reči: jetra, trauma, intrahepatični hematom