|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
No 3, Juli, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478


 


Kontakt:

Dušica Stojanović
Zavod za zaštitu zdravlja

Braće Tasković 50,
18000 Niš,
Serbia and Montenegro
e-mail:
dusica.s@Eunet.yu

BIOMONITORING NIKLA KOD STANOVNIŠTVA U NASELJIMA SA ENDEMSKOM NEFROPATIJOM. PRELIMINARNA STUDIJA

 

Dušica Stojanović*, Rade Čukuranović**, Natalija Stefanović***, Dragana Nikić*, Živka Kostić*, Slavimir Veljković**, Ivan Jovanović***, Radunka Mitrović*
 

*    Zavod za zaštitu zdravlja, Klinički centar, Niš
**  Institut za nefrologiju i hemodijalizu, Klinički centar, Niš     
***Katedra za anatomiju,Medicinski fakultet, Niš


Endemska nefropatija (EN) je bolest nepoznate etiologije i njena pojava je utvrđena samo na Balkanskom poluostrvu. U okviru ovog istraživanja pošlo se od pretpostavke da nikl može biti faktor rizika ili precipitirajući faktor za nastanak EN i urotelijalnih tumora, s obzirom da predstavlja veoma toksičnu i kancerogenu materiju. Cilj rada je bio da se utvrdi u kojoj meri je nikl, kao kancerogena materija, prisutan u urinu i bubrezima stanovništva sa EN. Kao materijal je korišćeno 93 uzorka urina i 32 uzorka obdukcijskog materijala. Uzroci urina su uzeti metodom slučajnog uzorka od stanovnika endemskih i hipoendemskih sela u slivu Južne Morave i gradskog stanovništva Opštine Niš, kao kontrolnog naselja. Uzorci tkiva bubrega predstavljaju obdukcijski materijal uzet sa leševa ljudi koji su gotovo ceo svoj život proveli u nekom od endemskih ili hipoendemskih sela (ciljna grupa), ili u gradskoj zoni Opštine Niš (kontrolna grupa). Prisustvo nikla određivano je metodom atomske apsorpcione spektrofotometrije. Koncentracija nikla u urinu veća je kod stanovništva iz endemskih/hipoendemskih sela nego kod stanovništva kontrolnog naselja, mada razlika nije statistički značajna. Sadržaj nikla u bubrežnom tkivu stanovništva iz endemskih/hipoendemskih žarišta veći je od koncentracije ovog metala u relevantnom autosijskom materijalu stanovnika kontrolnog naselja, ali ni ta razlika nije statistički značajna. Neophodna su dalja ispitivanja sadržaja nikla u biološkom materijalu, paralelno sa epidemiološkim studijama o incidenci i prevalenci EN i malignih oboljenja urotrakta, kod stanovništva endemskih naselja. Acta Medica Medianae 2003; 42(3):15-18.

Ključne reči: nikl, urin, bubreg, endemska nefropatija