Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  

 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
No 3, Juli, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 
 


Kontakt:

Milan Radović
Ul. Rentgenova 1a / 8
18 000 Niš,
Srbija i Crna Gora
Tel.: +381-18-65-20-35,
e-mail: mradovic@bankerinter.net

KARAKTERISTIKE TUBERKULOZE U OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI - INICIJALNO LEČENJE I ISHOD

Milan M. Radović, Slavica N. Golubović, Ivanka N. Đorđević, Grozdana Pejović, Milan H. Rančić i Zoran P. Stamenković

Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu, Klinički centar, Niš


Retrospektivnom analizom kliničkih podataka 1090 bolesnika koji su u periodu od 1992.- 2001. godina lečene u našoj ustanovi od specifičnog procesa, 20,8% je bilo starije od 65 g. (73,5 - 1,5 g.), s odnosom 57,3% / 42,7% u korist muškaraca. Dominantni simptomi su bili hroničan kašalj (90,3%), gubitak telesne mase (83,2%); 44,5% je imalo pozitivan PPD test. Definisanjem slučajeva 87,7% su bili novootkriveni slučajevi, 11,8% recidivi i 0,5% hroničari (Nacionalni program za TB 1997. g.). Najčešće pridružene bolesti su bile Diabetes mellitus (19,8%) i kardiomiopatije (15,9%), dok je 3,5% imalo aktivni malignitet. Radiološki u 41,4% su verifikovane kavitacije, 29,9% infiltrativne promene, a u 3,9% milijarne; 30,4% lezija su imale atipičnu radiološku lokalizaciju, a 60,8% je imalo bilateralne fibrozne lezije. Ekstrapulmonalnu lokalizaciju je imalo 9,7% bol, uglavnom na pleuri (59,1%) i bubrezima (13,6%); 41,4% je lečeno H, R, Z, S / E, 46,3% H, R, Z / E, a 12,4% petornom AT terapijom; 10,6% je imalo funkcionalno oštećenje jetre, 7,9% alergiju na Z, a 4,4% je umrlo u toku lečenja. Konverzija sputuma na kulturi je bila brža i statistički značajna (p<0,05).
 

Histološki verifikovana TB M + (%) / stopa konverzije (dani)  K + (%) / stopa konverzije (sedmice) Samo na K + (%) / stopa konverzije (sedmice)   Srednje vreme hospitalizacije (dani)
3,52 18,5 / 14,1- 5,31 38,32 / 4,12-1,43 20,7 / 2,34-0,31 (p<0,005) 69,58-13,62


Tuberkuloza u starijih ima produženu/latentnu kliničku sliku, atipičnu radiološku lokalizaciju, visoku stopu pridruženih bolesti, što zahteva produžen hospitalni tretman. Fibrozne lezije i atipične radiološke plućne infiltracije, uz prisustvo karakterističnih hroničnih bolesti, moraju biti alarm u budućem TB skriningu.

Ključne reči: tuberkuloza starijih bolesnika, inicijalno lečenje, ishod