Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
No 3, Juli, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 


Kontakt:

Milan Vorkapić
Zastava - Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika
34000 Kragujevac
Srbija i Crna Gora

ISTRAŽIVANJE RADA KABINETA URGENTNE MEDICINE U REPUBLICI SRBIJI

 

Milan Vorkapić, Ljubiša Jovanović, Časlav Milić, Snežana Ignjatović i Dragan Milosavljević

 

Zastava - Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u Kragujevcu


Edukacija iz oblasti urgentne medicine, reanimacije i prve pomoći je neophodnost u medicini. Kabineti urgentne medicine imaju značajnu ulogu u edukaciji zdravstvenih radnika i laika. U metodu rada koriste se anketni upitnici. Istraživanja su obavljena u kabinetima u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. Osnivanje kabineta urgentne medicine bilo je u periodu od 1986. do 1996, dok u Prištini nije formiran, a osnivani su u SHMP (zavodi, službe) i u ZZZR. U nastavi učestvuju lekari specijalisti iz urgentne medicine (20%-60%) ili drugih sličnih struka. Osnovni su prostori za nastavu, trenažeri za BLS i ALS, pribori i aparati za reanimaciju, EKG i dr. i TV, projektor i dr. Programi za edukaciju lekara, studenata, medicinskih tehničara, postdiplomaca, i laika traju 10-50 časova. Kroz programe se vrši edukacija metodama i postupcima urgentne medicine i prve pomoći. U sva četiri kabineta kroz 3 godine bilo je najviše lekara (37,6%), medicinskih tehničara (22,7%), laika (15,6%), te studenata (5,5%) itd. Finansiranje svih kabineta vrši se kroz ustanove u kojoj se nalaze i cenom usluge. Kabinete treba osnivati u gradovima gde su medicinski fakulteti i medicinske škole i to u SHMP, ali i u ostalim organizacijama primarne zdravstvene zaštite ako ispunjavaju uslove.
Kabineti urgentne medicine veoma su značajni za edukaciju zdravstvenih radnika i laika u urgentnoj medicini. Osnivaju se kao nastavna baza u gradovima gde su medicinski fakulteti i medicinske škole ili u organizacijama primarne zdravstvene zaštite. Za funkcionisanje kabineti sadrže: odgovarajuće programe, kadrove za rukovo|enje i nastavu, prostorne kapacitete, trenažere i ostalu opremu. Finansiranje kabineta treba ostvariti kroz ustanove u kojima se nalaze i kroz cenu usluge.

Ključne reči: kabinet urgentne medicine, edukacija zdravstvenih radnika i nezdravstvenih radnika