Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |


 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 3, Juli, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 


Kontakt:

Mirjana Arandjelović
Medicinski fakultet, Niš
Braće Tasković bb 18000 Niš,
Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/33-88

PROFESIONALNA ASTMA: KOJI JE MEHANIZAM?


Mirjana Arandelović i Jovica Jovanović


Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, Klinički centar, Niš


Profesionalna astma se može definisati kao astma izazvana izlaganjem agensu u radnoj sredini. Mnogi agensi iz radne sredine su prikazani kao uzročnici astme a njihov broj se stalno uvećava sa upotrebom novih materijala i procesa proizvodnje. Postoje dva glavna tipa profesionalne astme. Senzitivno indukovana astma se karakteriše specifičnom preosetljivosti na etiološki agens. Mehanizam iritantno indukovane astme je nepoznat, ali nema kliničkih pokazatelja senzibilizacije. Druga dva mehanizma koji dovode do varijabilne opstrukcije disajnih puteva na radnom mestu su refleksna i farmakološka bronhoopstrukcija. Dijagnoza profesionalne astme nije jednostavna. Testovi koji su od pomoći u dijagnostičkom postupku uključuju nespecifični i specifični bronhoprovokacioni test, serijsko praćenje plućne funkcije (upotrebom peak flow metra) i imunološki testovi. Nijedan test nije dovoljno specifičan. Rana dijagnoza profesionalne astme i uklanjanje bolesnika od uzročnog agensa su najvažniji.

Ključne reči: profesionalna astma, patofiziologija, dijagnoza, prognoza