Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |
 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 3, Juli, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:

Milena Ilić
Medicinski fakultet S. Markovića 69,
34000 Kragujevac,
Srbija i Crna Gora
Tel.: 034/335-572,
e-mail: imilena @medicus.medf.kg.ac.yu

PORODIČNA AGREGACIJA TUMORA MOKRAĆNE BEŠIKE

Vladan Radosavljević* i Milena Ilić**


*
  Zavod za preventivnomedicinsku zaštitu u Beogradu
** Medicinski fakultet u Kragujevcu


Ovaj rad ima za cilj da se u našoj sredini izvrši ispitivanje mogućeg uticaja nasleđa na pojavu raka mokraćne bešike.
U radu je primenjen analitički epidemiološki metod, a istraživanje je sprovedeno po tipu anamnestičke (case-control) studije. Obuhvaćeno je 130 obolelih od raka mokraćne bešike i 130 kontrola, koji su mečovani po uzrastu (-2 godine), polu i mestu stanovanja (selo, grad).
U cilju genealoške analize, rađen je filogram (rodoslovno stablo), kod svih ispitanika obe grupe u prva dva stepena srodstva, sa uočavanjem familijarne agregacije tumora urinarnog trakta i drugih malignih tumora.
Prema našim rezultatima, oboleli od raka mokraćne bešike su imali veći broj srodnika u drugom stepenu srodstva od kontrola (t=2,308; p=0,023). Kod obolelih i njihovih kontrola nije bilo značajnih razlika u učestalosti tumora mokraćne bešike kod rođaka prvog i drugog stepena srodstva. Prema Wilcoxon-ovom testu, broj obolelih od drugih malignih tumora (osim tumora mokraćne bešike) u drugom stepenu srodstva je bio u pozitivnoj korelaciji sa pojavom raka mokraćne bešike (Z=2,559; p=0,010). Acta Medica Medianae 2003; 42(3):19-21.

Ključne reči: rak mokraćne bešike, anamnestička studija, porodična agregacija