Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |
 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 3, Juli, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 


 

Kontakt:
Zoran Pesić
Katedra za maksilifacijalnu hirurgiju,
Stomatolološka klinika,
Braće Tasković 52,
18000 Niš;
Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/530-069
e-mail: zorannp@bankerinter.net

UČESTALOST PRISUSTVA TUMORSKIH ĆELIJA NA IVICAMA PREPARATA U ODNOSU NA ŠIRINU EKSCIZIJE INTRAORALNIH KARCINOMA

Zoran Pešić*, Dragan Krasić * iDragan Mihailović**


*
  Katedra za maksilifacijalnu hirurgiju, Stomatolološka klinika, Niš
** Institut za patologiju, Klinički centar, Niš

Pravilna hirurška terapija podrazumeva radikalno uklanjanje tumorske formacije što se verifikuje odsustvom tumorskih ćelija na ivicama preparata.
Cilj rada je odrediti učestalost pojave tumorskih ćelija na ivicama preparata ekscidiranih intraoralnih karcinoma sa različitom širinom ekscizije u zdravo, te odnos širine ekscizije u zdravo i preživljavanja bolesnika sa intraoralnim karcinomima.
Pedeset sedam bolesnika sa intraoralnim karcinomima ispitivanih u istraživanju podeljeno je u tri grupe u odnosu na širinu zone ekscizije. Najniži procenat prisustva tumorskih ćelija na ivicama patohistoloških preparata bio je u grupi bolesnika sa ekscizijom tumorske promene iza zone induracije mekih tkiva, ali bolesnici ove grupe su živeli najkraće.
Može se reći da su tumorske ćelije konstatovane na ivicama patohistoloških preparata ekscidiranih intraoralnih karcinoma u izuzetno visokom procentu od 81,07% što može ukazivati na razlog čestih recidiva i agresivnog toka ovih tumora. Međutim, direktna veza širine hirurške ekscizije i dužine preživljavanja nije konstatovana, te se moraju uzeti u obzir i drugi faktori koji mogu uticati na preživljavanje bolesnika. Acta Medica Medianae 2003; 42(3):23-25.

Ključne reči: karcinomi, intraoralno, patohistološki, ivice