|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |
 
 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 4, Oktobar, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 

Kontakt:
Krsti
ć Dejan
Laboratorija za elektromagnetna zra
čenja
Fakultet zaštite na radu Univerziteta u Nišu
Čarnojevićeva 10a
e-mail:dejank@znrfak.znrfak.ni.ac.yu

Štetna delovanja elektromagnetnog polja učestanosti 50Hz na biološke sisteme

 

Dejan Krstić*, Boris Đinđic**, Gordana Kocić*** , Dejan Petković*,  Stojan Radić** i Dušan Sokolović***

*
Fakultet zaštite na radu Univerziteta u Nišu
**
Institut za patološku fiziologiju Medicinskog fakulteta u Nišu
***
Institut za biohemiju Medicinskog fakulteta u Nišu
 

 

Izlaganje elektromagnetnom polju (EMP) učestanosti 50 Hz (oblast vrlo niskih frekvencija - ELF) je sigurno najzastupljeniji vid izlaganje u stambenom i poslovnom prostoru. Čovek je okružen mnoštvom električnih uređaja koji nemonovno stvaraju EMP koje predstavlja zagađenje njegovog životnog prostora. U litaturi sav spektar tih polja se naziva  elektromagnetni smog.

Cilj rada je bio ispitivanje štetnih bioloških efekata EMP industrijskih učestanosti (u opsegu granica profesionalne izloženosti) na promenu ponašanja, fertilitetnu i reproduktivnu sposobnost i dokazivanje pojave oksidativnog stersa kao mogućeg biološkog markera izlaganja polju.

Wistar pacovi starosti 4 meseca na početku eksperimenta su podeljeni u dve grupe: eksperimentalnu grupu (4 ženke i 6 mužjaka) i kontrolnu grupu (4 ženke i 5 mužjaka). Eksperimentalna grupa je 45 dana bila izložena EMP frekvencije 50 Hz, magnetne indukcije B=48 mT i jačine električnog polja E=50 V/m. Fertilitetna sposobnost registovana je na osnovu broja uspešno završenih bremenitosti. Biološki efekti EMP praćeni su u pogledu promena u ponašanju i pojave oksidativnog stersa kao mogućeg patogenetskog mehanizma. Odredjivanje intenziteta lipidne peroksidacije vršeno je merenjem količine malondialdehida (MDA) u homogenatu moždanog tkiva.

Agresivnije ponašanje, vidljive panične reakcije, dezorijentaciju i veći stepen uznemirenost pokazuju životinje iz eksperimentalne grupe izložene delovanju EMP. Pojačan intenzitet oksidativnog stresa procenjen na osnovu sadržaja MDA u moždanom tkivu, je statistički značajno povećan (1,8 puta) kod pacova izloženih EMP u odnosu na kontrolnu grupu (4,890,65 nmol/mg proteina vs. control 2,720,42 nmol/mg proteina, p<0,01). Poremećaji fertiliteta se manifestuju u neuspešno završenim bremenitostima ekperimentalnih ženki.

Ekspozicija elektromagnetnom polju dovodi do promena funkcija centralnog nervnog sistema. Pojačana lipidna peroksidacija i oksidativni stres koji su registrovani u moždanom tkivu mogu biti jedno od mogućih objašnjenja za promenjenu funkciju neurona. Promene registrovane u domenu reproduktivne sposobnosti ženki izloženih elektromagnetnom polju ukazuju na moguće štetene efekte i zahtevaju dalja istraživanja na većem broju životinja i tokom celog reproduktivnog perioda. 
 

Ključne reči: elektromagnetno polje, lipidna peroksidacija, mozak, promena ponašanja