Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |
 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 4, Oktobar, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

Kontakt:
Goran Damnjanovic
Interno odcljenje Vojne bolnice
Brace Tasković bb, 18000 Niš, Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/ 508-834, e-mail: GORAN7328@bankerinter.net

EHOKARDIOGRAFSKE I ERGOMETRIJSKE PROMENE KOD DIJABETICARA SA PRELEŽANIM INFARKTOM MIOKARDA I POJAVA DIJASTOLNE DISFUNKCIJE


Goran Damnjanovic*, Boris Đinđic**, Vekoslav Mitrovic*, Dragan Jovovic*, Slobodanka Veličković* i Ruzica Janković***

 

Interno odeljenje Vojne bolnice u Nišu*
Institut za patološku fiziologiju Medicinskog fakulteta u Nišu**
Klinika za kardiologiju Kliničkog centra u Nišu***


Cilj rada je bio određivanje ehokardiografskih i ergometrijskih promena kod dijabetičara sa preležanim infarktom miokarda (IM) i povezanost sa pojavom dijastolne disfunkcije leve komore. Ispitivano je 80 bolesnika sa preležanim IM lečenih u Vojnoj bolnici-Niš, podeljenih na dijabetičare i nedijabetičare. Dijastolna disfunkcija LK je određivana ullrazvučnim pregledom, a zatim su određivane karakteristike ergotesta. Dijabetes dovodi do ranije pojave IM. Vrednosti dijaslolnog krvnog pritiska i SF pre testa kod dijabetičara su bili viši. Dvostruki proizvod i postignuta snaga (68.7513.5 i 5014.97W) su nepovoljniji kod dijabetičara nakon testa. Dijabetičari imaju čcšću pojavu ST depresije, dispneje, palpitacije i poremećaje ritma u miru i nakon testa. Pojava zamora i bola je izraženija kod nedijabetičara. Ehokardiografski, nije nađena razlika u vrednostima E zupca, dok je u dijabetičara veći A zubac (0.51+0.05 naspram 0.480.09, p<0.01). Time je značajno smanjen E/A odnos (1.140.09 naspram 1.26+0.17 za p<0.01). Učestalost i težina dijastolne disfunkcije je veća u dijabetičara sa preležanim infarktom miokarda. Acta Medica Medianae 2003; 42 (4):43-47.


Kljuine reči: dijastolna disfunkcija, dijabetes melitus, test opterecenja, ehokardiografija