Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |
 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 4, Oktobar, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 

Kontakt:
Ljiljana Isaković
Specijalna bolnica za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju nespecifičnih
plučnih oboljenja "Sokobanja"
Vojvodc Mišića 48
18230 Sokobanja, Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/830-148,
e-mail: sbol@bankerinter. net

ZNAČAJ KLINIČKOG NALAZA I STEPENA OPSTRUKCIJE NA KVALITET ŽIVOTA BOLESNIKA OBOLELIH OD ASTME


Ljiljana Isaković, Vesna Milanović, Vesna Bojić i Ljiljana Milojković

 

Specijalna bolnica za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju nespecifičnih plućnih oboljenja "Soko Banja" u Soko Banji


Zbog svojih dobro potvrđenih mernih osobina, Upitnik za kvalitet života AQLQ nam je omogućio procenu i značaj kliničkog nalaza i stepena opstrukcije na kvalitet života bolesnika obolelih od astme. Ispitivanje kliničkog nalaza i stepena opstrukcije u odnosu na kvalitet života bolesnika, kako za pojedine oblasti tako i za ukupan kvalitet života naših ispitanika bio je cilj. Ispitanika je bilo 100, od toga 66 (66,0%) žena i 34 (34,0%) muškaraca, prosečne životne dobi 43,92 12,25 godina, hospitalizovanih u našoj bolnici u trajanju od 2 do 3 nedelje.
Bolesnici su bili podeljeni u 4 grupe u odnosu na prisustvo patoloških šumova pluća:
I (18 bolesnika): nema patoloških šumova;
II (41): visokotonski zvižduci;
III (6): niskotonski zvižduci;
IV (35): polifono zviždanje.
i na osnovu težine opstrukcije u tri grupe:
I (22 bolesnika) < 60% predviđene norme;
II (31) od 60 do 80%;
III (47) > 80%.
Svi skorovi Upitnika imali su najveće vrednosti u bolesnika sa normalnim auskultatornim nalazom (I grupa), a najmanje vrednosti u bolesnika koji su imali polifono zviždanje (IV grupa). Prisustvo patoloških šumova pluća se najviše odrazilo na oblast simptoma bolesti p=0,0048 (F=4,587). Naime, najveća razlika u skorovima pojedinih oblasti upitnika bila je u ovoj oblasti.
Kvalitet života je u direktnoj zavisnosti od stepena opstrukcije protoka vazduha u disajnim putevima merenim parametrom FEV)%. Postoji statistički značajna razlika između svih skorova AQLQ u odnosu na grupe bolesnika p=0,005 (F+7,561), osim kod skorova izloženosti spoljašnjim činiocima. Naročito visoka značajnost je bila kod simptoma i ograničenja aktivnosti. Rezultati ispitivanja pokazuju da je prisustvo patoloških šumova u plućima uticalo na kvalitet života kao i stepen opstrukcije protoka vazduha u disajnim putevima merenim parametrom FEV,%. Acta Medica Medianae 2003; 42 (4):39-42.


Ključne reči: astma, kvalitet iivota, klinički nalaz i opstrukcija