Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |
 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 4, Oktobar, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

Kontakt:

Miodrag Mitić

Ohridska 7

18000 Niš

018/364-362

ul.Braće Tasković 48-52

018/530-674

POVREDE LARINKSA I HIPOFARINKSA

 

Miodrag Mitić, Zoran Dimić, Mila Bojanović, Aleksandar Bojanović*

 

Klinika za bolesti uva, nosa i grla, Klinički Centar Niš

*Institut za radiologiju, Klinički Centar Niš

 

    Problem povreda larinksa i hipofarinksa sagledali smo kroz retrospektivnu studiju koja obuhvata desetogodišnji vremenski period (01.01.1992. do 31.01.2001.g.).

    Cilj nam je bio da ukažemo na učestalost povreda larinksa i hipofarinksa u odnosu na ostale tarume otorinolaringološke regije, da ukažemo na dramatičnu kliničku sliku kod većine povreda i na urgenetnost i kompleksnost njihovog lečenja.

    Ukpan broj povreda ORL regije u pomenutom razdoblju je bio 420, a od toga 28 povreda larinksa (9,05%). Svi bolesnici su bili hospitalizovani na ORL Klinici u Nišu, a povredde su bile klinički i radiološki verifikovane. Osobe sa povredama larinksa i hipofarinksa najčešće su imali između 25 i 35 godina života, sa raznovrsnim simptomima: od sikretnih disfoničnih i disfagičnih do dramatičnih sa gušenjem i obilnim krvarenjem. Osobe muškog pola su tri puta lešće povređivane od žena.

    U zbrinjavanju povreda primenili smo hirurško i konzervativno lečenje.

    Sve povrede larinksa i hipofarinksa zahtevaju veliku obazrivost i upornost do njihovog konačnog saniranja.

 

    Ključne reči: Povrede larinksa i hipofarinksa, dramatična klinička slika, konzervativno i hirurško lečenje