Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |
 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 4, Oktobar, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Ruzica Milicevic
Klinika za dečju hirurgiju i ortopediju Kliničkog centra
Brace Taskovic 48
18000 Nis, Srbija i Crna Gora

URETROPLASTIKA TUBULARIZACIJOM I INCIZIJOM URETRALNE PLOČE. NOVA HIRURŠKA TEHNIKA ZA DISTALNE I SREDNJE HIPOSPADIJE


Ruzica Milicevic, Milan Bojanovic, Dragana Karadzic, Ana Kostic, Tanja Bubanj and Danijela Djeric


Klinika za dečju hirurgiju i ortopediju Kliničkog centra u Nišu

    Hipospadija ne predstavlja izlovanu genitalnu anomaliju već kompleksnu urološku, seksualnu, psihološko-psihijatrijsku, reproduktivnu i estetsku problematiku. Iako postoji preko 200 operativnih tehnika, taj veliki hirurški izazov za sada nema idealnog operativnog rešenja. Danas, korišćenjem uretralne ploče za uretroplastiku kroz različite hirurške tehnike, predstavlja svakako revolucionarni koncept u hirurgiji hipospadija, koji prihvata sve veći broj hipospadiologa.
    Uretroplastika tubularizaijom i longitudinalnom incizijom uretralne ploče (Snodgrass procedura) ura|ena je ukupno kod 22 dečaka; kod 16 (72,7%) distalnih, 5 (22,7%) središnih i 1 (4,5%) proksimalne hirpospadije u toku 2000-30.08.2003 g. od istog hirurškog tima. Prosečno godište bolesnika je bilo 4,5 g. (6 mes. -12 g.). Sve rekonstrukcije su ura|ene kao primarna uretroplastika dok je jedna distalna hipospadija imala prethodnu neuspešnu Magpi proceduru. Komplikacije su uključivale male ureterokutane fistule kod 4 (18%) i meatalnu stenozu kod 1 (4,5%) dece. Snodrass procedura je uspešan metod za reparaciju distalnih hipospadija jer obezbe|uje odličan estetski rezultat sa prihvatljivim komplikacijama. Za procenu uspešnosti ove metode u reparaciji srednjih i proksimalnih hipospadija kao i mogućnost primene kod prethodno neuspešnih ili cirkumciziranih bolesnika neophodno je dodatno iskustvo, ali prvi rezultati su ohrabrujući. Acta Medica Medianae 2003; 42(4):35-38.

    Ključne reči: hipospadija, uretroplastika tubularizacijom i incizijom uretralne ploče