|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 4, Oktobar, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:

 
Slobodan Antić
Klinika za endokrinologiju Kliničkog centra u Nišu
Braće Tasković 81,
18 000 Niš, Srbija i Crna Gora

E-mail: bataantic@bankerinter.net

PROCENA FIZIČKE AKTIVNOSTI U OBOLELIH OD DIJABETES MELITUSA   TIP 2

 

Slobodan Antić*,  Gordana Lazarević**,  Boris Đinđić**,  Vladan Jovanović**

 

* Klinika za endokrinologiju Kliničkog centra u Nišu
** Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

 

    Iako se zna da je fizička aktivnost značajna nefarmakološka mera u lečenju dijabetesa tip 2, u našim uslovima ne samo da ne postoji njeno adekvatno doziranje u terapiji, već ni procena njenog aktuelnog nivoa kod obolelih. U tom smislu, cilj ovog istraživanja je procena stepena fizičke aktivnosti u obolelih od dijabetesa tip 2, na osnovu upitnika za procenu nivoa fizičke aktivnosti, posebno pripremljenog za ovo ispitivanje, modifikovanjem postojećeg upitnika korišćenog u Framingham-skoj studiji.

    Nivo fizičke aktivnosti je procenjen na osnovu indeksa fizičke aktivnosti (IFA), dobijenog iz podataka o prosečnom vremenu provedenom u određenoj kategoriji fizičke aktivnosti (laka, srednje teška, teška), tokom uobičajenog dana, i metaboličkog ekvivalenta za datu kategoriju fizičke aktivnosti. Dobijeni rezultati su upoređeni sa rezultatima kontrolne grupe zdravih osoba.

    Procenjena vrednost IFA u obolelih od dijabetesa tip 2 je bila 34.1 6.4, a kod ispitanika kontrolne grupe 37.6 2.5. Energetska potrošnja je kod ispitanika iz podgrupe obolelih od dijabetesa sa pretežno sedentarnim načinom života prosečno za 852 kcal bila manja od potrošnje ispitanika kontrolne grupe.

    Rezultati ovog ispitivanja pokazuju da je stepen fizičke aktivnosti kod ispitanih osoba obolelih od dijabetesa tip 2 na niskom nivou i da korelira sa prisustvom  faktora rizika za nastanak koronarne bolesti srca.
 

Ključne reči: fizička aktivnost, dijabetes melitus tip 2, indeks fizičke aktivnosti, metabolički ekvivalent