Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |
 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 4, Oktobar, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478


Kontakt:
Voja Pavlovic Institut za fiziologiju amedicinskog fakulteta,
Braće Tasković 81,
18000 Nis,
Srbija i Crna Gora
e-mail: vojapav@yahoo.com

UTICAJ VITAMINA C NA KONCENTRACIJU ASKORBATA U PLAZMI I TKIVIMA


Voja Pavlović i Zoran Pavlović

 

 
    Kod mladih, muških Hartley zamoraca, telesne težine 300-400 g, koji su bili na skorbutičnoj dijeti (standard “dry” meal Wagner Guinea pig diet), proučavan je uticaj različitih doza askorbinske kiseline na nivo vitamina C u plazmi i pojedinim tkivima. Životinje su bile imunizovane sa bovin serum albuminom (BSA Miles), 0,2 mg sa kompletnim adjuvansom dato je na početku (0,025 mg/stopalo i 0,1 mg u predeo ušne školjke) eksperimenta i ista doza data je ponovo 14. dana (u 1% NaCl) ogleda u predeo ušne školjke. Životinje su bile podeljene u 5 grupa, od po 5 životinja u svakoj grupi, i primile su, intraperitonealnom inokulacijom, po 0, 1, 25, 100 i 250 mg Na-askorbata (Bronson). Krv je uzimana kardijalnom punkcijom od svake životinje na početku, 14. i 28. dana eksperimenta. Na kraju eksperimenta sve životinje su bile anestezirane, a uzorci tkiva su uzimani neposredno posle žrtvovanja i određivan je nivo vitamina C po metodi Zannoni i sar. Imunizovane životinje koje nisu dodatno dobijale vitamin C pokazuju redukciju koncentracije askorbata od 59% 14. dana i 67% 28. dana. Međutim, nema razlike u primeni doza od 10 i 25 mg. Zamorci koji su primili mega doze (100 i 250 mg na dan) pokazuju porast nivoa askorbata u plazmi. Na kraju eksperimenta, grupa koja je primila 100 mg imala je pad od 12%, a u grupi koja je primala 250 mg vitamina C je kontinuirano rastao.
    Intraperitonealna aplikacija Na-askorbata, rapidno povećava koncentraciju askorbinske kiseline u plazmi i u tkivima. Najveća koncentracija askorbata zabeležena je u tkivu nadbubrega (95,3), hipofize (89,1) i u slezine (29,7), na 100 g ispitivanoga tkiva. Pod istim uslovima koncentracija askorbata u mozgu i u očnom sočivu je pala do 20% od kontrolnih vrednosti. Acta Medica Medianae 2003; 42(4):23-27.

    Ključne reči: vitamin C, plazma, tkiva