Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |
 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 4, Oktobar, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

Kontakt:
Zoran Marjanovic
Klinika za dečiju hirurgiju i ortopediju Kliničkog centra
Brace Taskovic 48, 18000 Niš, Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/532-098

INVAGINACIJA KAO PROBLEM CREVNE OKLUZIJE U DEČIJEM UZRASTU


Zoran Marjanović, Marijana Krstić, Stevan Jovčić, Ana Kostić i Dejan Zdravković*

 

Klinika za dečiju hirurgiju i ortopediju Kliničkog centra u Nišu
Institut za anatomiju Medicinskog fakulteta u Nišu*


Invaginacija je najčešći uzrok crevne neprolaznosti kod dece u prvoj godini života. Javlja se kod dva do četiri detela od hiljadu rođenih (2-4%o), učestalije kod dečaka u odnosu na devojčice (3:2), sa karaktorističnim trijasom simptoma: intermitenlne bolne krize, povraćanje i stolica sa primesama krvi (kao "žele od ribizli"). Analizom je obuhvaćeno 217 invaginacija lečenih hirurški za period od 28 godina (1976- 2002). U prvoj godini života opservirano je 176 (73.3%), dok je manje od V4 (41) bilo starije od godinu dana.
Većina dece bila su uzrasta izmedu 6-8 meseci, što se objašnjava prestankom upotrebe majčinog mleka i prelaskom na raznovrsnu ishranu, koja utiče na pojačanu crevnu peristaltiku. Prosečno vreme do prijema u bolnicu bilo je 12 do 14 h, što se smatra negativnim zbog postojanja klasičnih kliničkih manifestacija i simptoma. Rendgenografija je korišcena za potvrđivanje dijagnoze u preoperativnom periodu. Najčešća lokalizacija bila je u ileo-cekalnoj regiji (75%). Manuelna redukcija - dezinvaginacija urađena je u 90% slučajeva, dok je crevna resekcija izvedena u 9 slučajeva. Acta Medica Medianae 2003; 42(4):49-53.


Ključne reči: invaginacija, klinički znaci, lokalizacija, operacija