Originalni naučni radovi
  Original scientific articles
Morfometrijske karakteristike bubrežnog sinusa i parenhima u toku procesa starenja kod čovera
Vesna Stojanović, Ivan Jovanović, Rade Čukuranović, Snežana Pavlović, Slađana Ugrenović i Slobodan Vlajković

 sažetak   Rad u celosti                                      

  Morphometric characteristics of nefritic sinus and parechyme during the ageing process in human
Vesna Stojanović, Ivan Jovanović, Rade Čukuranović, Snežana Pavlović, Slađana Ugrenović and Slobodan Vlajković

abstract

Populaciono-genetički aspekti balkanske endemske nefropatije u slivu Južne Morave
Rade Čukuranović, Dragoslav Marinković, Snežana PAvlović, Ljiljana Vasović, Slobodan Vlajković, Marija Daković-Bjelaković, Vesna Stojanović, Ivan Jovanović, Slađana Ugrenović i Dejan Zdravković

 sažetak   Rad u celosti                             


 

Population and genetic aspects of balkan endemic nefropathy in  the basin of south morava river
Rade Čukuranović, Dragoslav Marinković, Snežana PAvlović, Ljiljana Vasović, Slobodan Vlajković, Marija Daković-Bjelaković, Vesna Stojanović, Ivan Jovanović, Slađana Ugrenović and Dejan Zdravković

abstract


Uticaj pušenja na strukturu karotidnih arterija u bolesnika sa arterijskom hipertenzijom
Milan Đorić, Branko Lović i Ivan Tasić

sažetak
  Rad u celosti                                 
  Influence of smoking on carotid arteries in hypertensive patients
Milan Đorić, Branko Lović and Ivan Tasić

abstract

Biohemijske i morfološke promene bubrega u gentamicinskoj nefrotoksičnosti
Milan Ćirić, Slavimir Veljković, Mirjana Radenković, Snežana Cekić, Dragana Veličković, MIlkica Nešić i Suzana Branković

 sažetak     Rad u celosti                                      
 

Biochemical and morphological renal changes in gentamicin nephroxicity
Milan Ćirić, Slavimir Veljković, Mirjana Radenković, Snežana Cekić, Dragana Veličković, MIlkica Nešić and Suzana Branković
 

abstract


Razvojne karakteristike i stanje uhranjenosti rukometaša i rukometašica saveznog ranga takmičenja
Ivana Mladenović i Ivana Bojić

 sažetak     Rad u celosti                          
  Ddeveloping characteristics and state of top male and female handball players members of national competition
Ivana Mladenović and Ivana Bojić

abstract
Morfometrijske karakteristike acervulusa pinealne žlezde tokom starenja čoveka
Ivan Jovanović, Natalija Stefanović, Slađana Ugrenović, Rade Čukuranović, Svetlana Antić, Vesna Stojanović, Slobodan Vlajković i Dejan Zdravković

 sažetak     Rad u celosti                                     
  Morphometric characteristics of the pineal acervuli during the human aging
Ivan Jovanović, Natalija Stefanović, Slađana Ugrenović, Rade Čukuranović, Svetlana Antić, Vesna Stojanović, Slobodan Vlajković and Dejan Zdravković

abstract
Uticaj Peroralnog unosa askorbinske kiseline na nivo glikemije kod zdravih osoba
Voja Pavlović i Zoran Pavlović

sažetak   
  The effects of ascorbic acid on membran transport of glucose
Voja Pavlović and Zoran Pavlović

abstract     Full text 

Prethodna saopštenja

 
Preliminary reports

Antilipemična terapija i problem niskog holesterola
Boris Đinđić, Ružica Janković, Todorka Savić i Vladmila Bojanić

 sažetak     Rad u celosti                                     
  Hypolipemic therapy and low serum cholesterol concentration
Boris Đinđić, Ružica Janković, Todorka Savić i Vladmila Bojanić

abstrakt

Pregledni članci
  Review articles 
Prevencija povreda na radu
Jovica Jovanović

sažetak
  Prevention of occupatinal accidents
Jovica Jovanović

abstrakt          Full text 
Injekciona hormonska kontracepcija za žene
Milena Veljković

 sažetak        Rad u celosti                         

  Injection hormonic contraception for women
Milena Veljković

abstrakt


Stručni članci
 
Professional papers
Prostrelne povrede vrata projektilima niskih početnih brzina - prikaz dva slučaja
Zoran Pešić, Slavoljub Šurdilović i Ivica Vučković

 sažetak   Rad u celosti                                      
  Perforating vounds of neck produced by low velocity projectiles-report of two cases
Zoran Pešić, Slavoljub Šurdilović and Ivica Vučković

abstrakt
Preživljavanje operisanih od astrocitoma mozga na neurohirurškoj klinici u Nišu, u odnosu na gradus primarnog tumora
Aleksandar Kostić, Milorad Babić, Dragan MIhailović i Zoran Milenković

 sažetak     Rad u celosti                                      
  Surval of patients operated from brain astrocitoma at neurosurgical clinic in nis, concidering the grade of the primary tumor
Aleksandar Kostić, Milorad Babić, Dragan MIhailović and Zoran Milenković

abstrakt
Feohromocitom. Povodom jednog nalaza
Rade Babić i Tomislav Stamenić

sažetak    Rad u celosti                                      
  Pheochromocitom regarding our finding
Rade Babić and Tomislav Stamenić

abstrakt