Originalni naučni radovi
  Original scientific articles
Aktivnost amidinotransferaze bubrega u akutnoj bubrežnoj insuficijenciji
Jelenka Nikolić, Dušan Sokolović i Boris Đinđić


sažetak    

  EFFECT OF ACUTE RENAL FAILURE ON KIDNEY AMIDINOTRANSFERASE ACTIVITY
Jelenka Nikolić, Dušan Sokolović and Boris Đinđić


abstract     Full text      

EFEKTI VERAPAMILA NA SERUMSKU KONCENTRACIJU NATRIJUMA I KALIJUMA I PATOHISTOLOŠKE PROMENE PRIKAZANE HE METODOM U EKSPERIMENTALNOJ GENTAMICINSKOJ NEFROTOKSIČNOSTI
Milan Ćirić, Slavimir Veljković, Mirjana Radenković, Snežana Cekić, Dragana Veličković, Milkica Nešić, Suzana Branković i Boris Đinđić

sažetak     Rad u celosti


  THE EFFECTS OF VERAPAMIL ON SODIUM AND POTASSIUM SERUM CONCENTRATION AND HE COLORING MORPHOLOGICAL CHANGES IN EXPERIMENTAL GENTAMICIN NEPHROTOXICITY
Milan Ćirić, Slavimir Veljković, Mirjana Radenković, Snežana Cekić, Dragana Veličković, Milkica Nešić, Suzana Branković and Boris Đinđić

abstract  
ANALIZA DIMENZIJA I STOPE RECIDIVA BAZOCELULARNOG KARCINOMA PERIORBITALNE REGIJE NAKON HIRURŠKE EKSCIZIJE
Irena Jankovic, Milan Visnjic, Dragan Mihailovic i Dimitrije Jankovic


sažetak

  THE ANALYSIS OF DIMENSIONS AND THE RATE OF RECURRENCE OF BASAL CELL CARCINOMA OF PERIORBITAL REGION AFTER EXCISIONAL SURGERY
Irena Jankovic, Milan Visnjic, Dragan Mihailovic and Dimitrije Jankovic

abstract     Full text                    

HISTOLOŠKE I HISTOHEMIJSKE PROMENE U JETRI PACOVA TRETIRANIH GENTAMICINOM I ENALAPRILOM
Nenad Stojiljković, Dragoljub Jovanović, Slavimir Veljković, Goran Ranković, Voja Pavlović, Dragan Radovanović i Milan Stoiljković


sažetak      Rad u celosti       
  HISTOLOGICAL AND HISTOCHEMICAL CHANGES IN THE LIVER OF RATS TREATED BY GENTAMICIN AND ENALAPRIL
Nenad Stojiljković, Dragoljub Jovanović, Slavimir Veljković, Goran Ranković, Voja Pavlović, Dragan Radovanović and Milan Stoiljković

abstract
                          

PROCENA UČESTALOSTI PRIMENE TERAPIJE TOKOM TRUDNOĆE PRI IZLOŽENOSTI AEROZAGAĐENJU
Aleksandra Stanković, Dragana Nikić, Maja Nikolić, Ljiljana Stošić i Suzana Milutinović

sažetak     Rad u celosti
 

ASSESSMENT OF THE FREQUENCY OF THERAPY APPLICATION IN PREGNANCY DURING EXPOSURE TO AIR POLLUTION
Aleksandra Stanković, Dragana Nikić, Maja Nikolić, Ljiljana Stošić and Suzana Milutinović


abstract


POVREDE NA RADU U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI
Jovica Jovanovic i Milan Jovanovic


sažetak
  OCCUPATIONAL INJURIES IN CHEMICAL INDUSTRY
Jovica Jovanovic and Milan Jovanovic

abstract     Full text 
             
UTICAJ GOJAZNOSTI NA DIJASTOLNU FUNKCIJU KOD BOLESNIKA SA ARTERIJSKOM HIPERTENZIJOM
Suzana Milutinović i Dragan Živković

sažetak     Rad u celosti                        
  THE EFFECT OF OBESITY ON DIASTOLIC FUNCTION IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION
Suzana Milutinovic and Dragan Zivkovic

abstact

UTICAJ NA-ASKORBATA NA OSLOBAĐANJE HISTAMINA U TOKU ANAFILAKSE
Voja Pavlović  i Zorica Pavlović


sažetak  
     Rad u celosti 

 
THE EFFECT OF NA-ASCORBATE ON THE HYSTAMINE RELEASING DURING THE ANAPHYLAXIS
Voja Pavlovic and Zorica Pavlovic


 abstract
PROMENE NA KOŽI KOD INSULINZAVISNIH DIJABETISNIH BOLESNIKA
Ljiljana Nikolić i Mirjana Paravina

sažetak
  SKIN CHANGES IN INSULIN-DEPENDENT DIABETICS
Ljiljana Nikolic and Mirjana Paravina


abstract 
Prethodna saopštenja     
  Preliminary reports
RADIOLOŠKE METODE PREGLEDA U DIJAGNOSTICI PATOLOŠKIH STANJA I OBOLJENJA UROSISTEMA
Rade R. Babić

sažetak     Rad u celosti                         
  RADIOLOGICAL METHODS OF EXAMINATION IN DIAGNOSIS OF THE PATHOLOGICAL STATES AND DISORDERS THE UROSYSTEM
Rade R. Babić

abstract                                  

Pregledni članci
  Review articles 
PTERIDINI - METABOLIČKE FUNKCIJE I KLINIČKI POREMEĆAJI
Gordana Bjelaković, Saša Živić, Tatjana Jevtović, Ivana Stojanović, Bojko Bjelaković, Jelenka Nikolić, Dušica Pavlović i Gordana Kocić

sažetak     Rad u celosti                
  PTERIDINES - METABOLIC FUNCTIONS AND CLINICAL DISORDERS
Gordana Bjelakovic, Sasa Zivic, Tatjana Jevtovic, Ivana Stojanovic, Bojko Bjelakovic, Jelenka Nikolic, Dusica Pavlovic and Gordana Kocic

abstract                              

 Stručni članci             
    Professional papers  
ZNAČAJ STRANIH TELA U DONJIM DISAJNIM PUTEVIMA U NASTANKU OPSTRUKTIVNE BOLESTI VAZDUŠNIH PUTEVA
Božidar Petrović

sažetak     Rad u celosti            
  LOWER RESPIRATORY TRACT FOREIGN BODIES AS A CAUSE OF OBSTRUCTIVE DISEASE
Božidar Petrović

abstract
PRIKAZ RETKE FORME BRUCELOZE
Marina Djordjević, Milijanka Krstić, Branko Lako, Miloš Petrović i Božidar Djukić

sažetak
       Rad u celosti  
  THE RARE MANIFESTATION OF BRUCELLOSIS
Marina Djordjevic, Milijanka Krstic, Branko Lako, Milos Petrovic and Bozidar Djukic

abstract