Originalni naučni radovi


 

Original scientific articles


KVANTIFIKACIJA ZAPREMINE GLOMERULAU TOKU PROCESA STARENJA KOD ČOVEKA
Vesna Stojanović, Natalija Stefanović, Ivan Jovanović, SlađanaUgrenović, Rade Čukuranović, Snežana Pavlović i Dejan Zdravković


Sažetak
   Rad u celosti


 

HUMAN GLOMERULAR VOLUME QUANTIFICATIONDURING THE AGING PROCESS
Vesna Stojanović, Natalija Stefanović, Ivan Jovanović, SlađanaUgrenović, Rade Čukuranović, Snežana Pavlović i Dejan Zdravković

Abstract                


UTICAJ AEROZAGAÐENJA KOJE POTIČE OD SAOBRAĆAJA NA RESPIRATORNI SISTEM
Dragana Nikić, Dušica Stojanović, Aleksandra Stanković i Maja Nikolić

Sažetak     


 

AIR POLLUTION FROM TRAFFIC AND RESPIRATORY HEALTH
Dragana Nikić, Dušica Stojanović, Aleksandra Stanković i Maja Nikolić

Abstract          Full text    


UTICAJ Ca-ASKORBATA NA PROMENU SENZITIVNOSTI ILEUMA ZAMORACA
Voja Pavlović

Sažetak    Rad u celosti


 

THE INFLUENCE OF Ca-ASCORBATE ON CHANGING THE ILEUM SENSITIVITY
Voja Pavlović

Abstract                     


PENICILINSKA EPILEPSIJA KOD PACOVA
Slobodan Dragić i Voja PavlovićSažetak
  


 

PENICILLIN EPILEPSY IN RATS
Slobodan Dragić and Voja Pavlović


Abstract          Full text  


POVREDE NA RADU U GRAĐEVINARSTVU U ODNOSU NA STAROST RADNIKA
Jovica Jovanović, Milan Jovanović, Mirjana Aranđelović i Svetlana Adamović


Sažetak
  


 

AGE DIFFERENCES IN OCCUPATIONAL INJURIES IN THECONSTRUCTION INDUSTRY
Jovica Jovanović, Milan Jovanović, Mirjana Aranđelović i Svetlana Adamović


Abstract          Full text  


ZNAČAJ „PATTERN” ELEKTRORETINOGRAMAKOD OKLUZIJE CENTRALNE RETINALNE VENE
Dragan Veselinović, Stojanka Đurić, Zlatica Višnjić, Saša Novak i Marija Trenkić

Sažetak    Rad u celosti


 

THE SIGNIFICANCE OF PATTERN ERG IN CENTRAL VEIN OCCLUSION
Dragan Veselinović, Stojanka Đurić, Zlatica Višnjić, Saša Novak i Marija Trenkić

Abstract           


NEOBAVEŠTENOST I NEODGOVORNOST KAO VODEĆI RIZICI RANE SEKSUALNOSTI U ADOLESCENTNOM PERIODU
Božidar Jovanović


Sažetak
  


 

LACK OF INFORMATION AND IRRESPONSIBILITY AS THE CRUCIALRISK FACTORS OF EARLY SEXUALITY IN THE ADOLESCENT PERIOD
Božidar Jovanović

A
bstract          Full text  


Prethodna saopštenja 


 

Preliminary reports


VIZUELNI EVOCIRANI POTENCIJALI I „PATTERN“ ELEKTRORETINOGRAM KOD VISOKE MIOPIJE
Stojanka Đurić, Dragan Veselinović i Marina Jolić

Sažetak
   Rad u celosti
                        


 

VISUAL EVOKED POTENTIALS AND „PATTERN"ELECTRORETINOGRAM IN HIGH MYOPIA
Stojanka Đurić, Dragan Veselinović and Marina Jolić
 

Abstract        


Pregledni članci


 

Review articles 


OKSIDACIONI STRES, STRES PROTEINI I ANTIOKSIDANSI U VEŽBANJU
Dragan Radovanović i Goran Ranković


Sažetak
 


 

OXIDATIVE STRESS, STRESS PROTEINS AND ANTIOXIDANTS IN EXERCISE
Dragan Radovanović i Goran Ranković

Abstract          Full text


VITAMINI A I E KAO ANTIOKSIDANTI
Jasmina Tomin, Vladmila Bojanić, Marko Jevrić, Jelena Živanov-Čurlis, Žarko Mitić i Stevan Glogovac

Sažetak    Rad u celosti


 

VITAMINS A AND E AS ANTIOXIDANTS
Jasmina Tomin, Vladmila Bojanić, Marko Jevrić, Jelena Živanov-Čurlis, Žarko Mitić i Stevan Glogovac


Abstract         


BIOLOŠKI EFEKTI ZRAČENJA BEŽIČNIH KOMUNIKACIONIH SISTEMA
Dejan D. Krstić, Vera V. Marković, Nataša M. Nikolić,Boris Đinđić, Stojan S. Radić, Dejan M. Petković i Milan D. Marković


Sažetak    Rad u celosti                


 

BIOLOGICAL EFECTS OF EXPOSURE TO MOBILE COMMUNICATION SYSTEMS
Dejan D. Krstić, Vera V. Marković, Nataša M. Nikolić,Boris Đinđić, Stojan S. Radić, Dejan M. Petković i Milan D. Marković


Abstract       


AKUTNI BAKTERIJSKI RINOSINUSITIS
Miško Živić

Sažetak    Rad u celosti             


 

ACUTE BACTERIOLOGICAL RHINOSINUSITIS
Miško Živić

Abstract              


 Stručni članci             


 

  Professional papers  


ASIMPTOMATSKE TROMBOZE VENE SUBKLAVIJEBOLESNIKA SA STALNIM PEJSMEJKEROM

Nebojša Arsić, Zoran Perišić, Miroslav Stojiljković i Vesna Milojković

Sažetak    Rad u celosti


 

ASYMPTOMATIC THROMBOSIS OF V.SUBCLAVIAE IN PATIENTWITH PERMANENT PACEMAKER LEAD
Nebojša Arsić, Zoran Perišić, Miroslav Stojiljković i Vesna Milojković

Abstract  


TERAPIJA AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA KOD ŽENA
Ružica Janković, Milan Pavlović, Svetlana Apostolović, Zoran Perišić,Danijela Đorđević-Radojković i Boris Đinđić

Sažetak    Rad u celosti


 

ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION THERAPY IN WOMEN
Ružica Janković, Milan Pavlović, Svetlana Apostolović, Zoran Perišić,Danijela Đorđević-Radojković i Boris Đinđić

Abstract    
 


 Iz istorije medicine             


 

 From history of mrdicine


NIKOLA TESLA I X-ZRACI
Rade R. Babić

Sažetak    Rad u celosti


 

NIKOLA TESLA AND X-RAY
Rade R. Babić


Abstract