|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 3, Oktobar, 2005
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Bojan Pešić
Zdravstveni centar
Milana Punčića 1/12
19350 Knjaževac
Srbija i Crna Gora
Tel.: 063/80-95-273

 

 

prospektivna stUdija skale bola netenzione operativne teHnike ingvinalniH Hernija

 

Bojan Pešić1, Miroslav Jeremić2, Irena Janković3, Dimitrije Janković4 i Saška Savev1 

 

Zdravstveni centar u Knjaževcu 1
Hirurška klinika Kliničkog centra u Nišu2
Medicinski fakultet u Nišu3
PharmaSwiss doo4

 

Studija se sastoji od 100 bolesnika koji su operisani i lečeni u Hirurškoj klinici Kliničkog centra u Nišu. Bolesnici su podeljeni u dve grupe gde prvu čini 50 bolesnika operisanih Shouldiceovom operativnom tehnikom (kontrolna grupa) i drugu od 50 bolesnika koji su operisani Lichtensteinovom operativnom tehnikom (eksperimentalna grupa). Kod svih 100 bolesnika ispitivan je intenzitet bola na osnovu vizuelne analogne skale (VAS) ili korišćenjem verbalnog samoocenjivanja (VPS) – verbal pain score. Za statističku obradu korišćen je T – test za dva velika nezavisna uzorka prikazan kroz grafikone, tabele i dijagram. Intenzitet bola praćen je od 1. do 7. dana, a zatim 10.,15.,20.,30., posle dva meseca i posle godinu dana.
Rezultati istraživanja pokazali su signifikantno niži intenzitet bola kod bolesnika operisanih Lichtensteinovom tehnikom. Acta Medica Medianae 2005; 44(3): 31 – 34.


Ključne reči: ingvinalne hernije, skala bola, hernioplastika