|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 3, Oktobar, 2005
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Gordana Bjelaković
Institut za biohemiju Medicinskog fakulteta
Bulevar dr Zorana Đinđića 81
18000 Niš, Srbija i Crna Gora

 

 

znaČaj izvoĐenja testa osmotske rezistenCije eritroCita kod
deCe sa prisUtnom indirektnom HiperbilirUbinemijom

 

Gordana Bjelaković1, Tatjana Jevtović1 , Gordana Kostić2, Ivana Stojanović1 i Dušan Sokolović1
 

Institut za biohemiju Medicinskog fakulteta u Nišu1
Dečja interna klinika Kliničkog centra u Nišu2

 

Test osmotske rezistencije eritrocita često se koristi u dijagnostici raznih tipova hereditarnih hemolitičkih anemija praćenih hiperbilirubinemijom. Hemolitičke anemije, koje se karakterišu ubrzanom destrukcijom eritrocita, obično su posledica nekih metaboličkih poremećaja kao što su membranski defekti, poremećaji enzima eritrocita ili poremećaji u strukturi hemoglobina – hemoglobinopatije. Predmet naših istraživanja bio je utvrđivanje odnosa vrednosti osmotske rezistencije eritrocita i stepena indirektne hiperbilirubinemije kod nekih urođenih poremećaja metabolizma eritrocita. Osmotsku rezistenciju eritrocita ispitivali smo koričćenjem Dacie’s metode sa normalnim vrednostima za hemolizu eritrocita koja počinje i završava se između 0,48 do 0,34 NaCl (minimalna i maksimalna hemoliza). U slučaju hereditarne sferocitoze fragilnost eritrocita bila je povećana sa početnom hemolizom eritrocita pri koncentraciji NaCl od 0,50 do potpune hemolize pri 0,44% NaCl (min. 0,50% NaCl i max. 44% NaCl). Kod deteta sa β -talasemijom i srpastom anemijom fragilnost eritrocita je bila smanjena (min. pri 0,42 – max. pri 0,32% NaCl), odnosno 0.40% min. hemolize i max. pri 0.34% NaCl. Kod novorođenčadi sa visokim vrednostima indirektnog bilirubina u serumu kao posledica fiziološke žutice osmotska rezistencija eritrocita se kretala u normalnim granicama. Naši rezultati potenciraju značaj izvođenja testa osmotske rezistencije eritrocita u ispitivanju bolesnika sa indirektnom hiperbilirubinemijom. Ovaj jednostavan i značajan laboratorijski test ne zahteva skupocenu opremu i može se izvoditi i u malim laboratorijama. Acta medica Medianae 2005;44(3): 47 – 51.


Ključne reči: akutni abdomen, analgetici, bol