|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 3, Oktobar, 2005
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Milanka Ljubenović
Klinika za kožne i polne bolesti Kliničkog centra
Bulevar dr Zorana Đinđića 48
18000 Niš, Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/ 332-837
E-mail: milanka_ljubenovic@yahoo.com

 

reiterov sindrom UdrUŽen sa psorijazom – prikaz slUČaja

 

Milanka Ljubenović i Milenko Stanojević
 

Klinika za kožne i polne bolesti Kliničkog centra u Nišu

 

Prikaz slučaja retke udruženosti Reiterovog sindroma i kutane forme psorijaze kod istog bolesnika. Za dijagnozu Reiterovog sindroma korišćena je karakteristična klinička slika i HLA tipizacija, kojom je dobijen HLA-B 27 antigen. Za dijagnozu psoriasis vulgaris rađen je histopatološki pregled isečka izmenjene kože. Kod prikazanog bolesnika postoje istovremeno simptomi Reiterovog sindroma i vulgaarne psorijaze. Ova udruženost se javlja retko – samo kod oko 1% bolesnika sa Reiterovim sindromom, iako se radi o bolestima koje karakteriše prisustvo HLA – B 27 antigena. Acta Medica Medianae 2005;44 (3): 63 – 65.


Ključne reči: Reiterov sindrom, Psoriasis vulgaris, HLA – B 27 antigen