|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 3, Oktobar, 2005
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Miodrag Radović
Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra
Bulevar dr Zorana Đinđića 48
18000 Niš, Srbija i Crna Gora

 

arrHeOnoblastoma
ovarii - prikaz slUČaja

 

Miodrag Radović1, Radomir Živadinović1, Tomislav Jocić2, Ivana Stojanović3, Miljan Krstić3 i Vuka Katić3
 

Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra u Nišu1
Odeljenje za patologiju Medicinskog centra u Pirotu2
Institut za patologiju Kliničkog centra u Nišu3

 

Tumori od Sertoli-Leydigovih ćelija pripadaju grupi ovarijalnih stromalnih tumora polne vrpce. Čine manje od 0,5% ovarijalnih neoplazmi. Većina tumora su benignog tipa i skoro uvek unilateralne lokalizacije. Ovom prilikom opisujemo ovarijalni tumor od Sertoli- Leydig-ovih ćelija (Arrhenoblastoma) sa virilizacijom kod žene stare 63 godine. Urađena je leva salpingo-ooforektomija (i histerektomija). Makroskopski, tumor je dimenzija 10x8x6 cm, sa kapsulom, žuto-bele boje, solidne i cistične građe. Mikroskopski, tumor je dobre diferencijacije, sastavljen od Sertoli-Leydigovih ćelija koje su pomešane sa teka-ćelijama, fibrocitima i kolagenim vlaknima. U toku četvorogodišnjeg praćenja, nije bilo ni kliničkog, ni
ultrazvučnog dokaza recidiva. Lečenje ove patološke jedinice je individualizovano, zavisno od godina bolesnica, stadijuma tumora i stepena njegove diferencijacije. Acta Medica Medianae
2005; 44(3): 59 – 61.


Ključne reči: ovarijalni arenoblastom, kliničke karakteristike, morfološke karakteristike