|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 3, Oktobar, 2005
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Olivera Andrejić
Medicinski fakultet
Rudnička 69
34000 Kragujevac, Srbija i Crna Gora
Tel.: 034/331-147, mob. 063/88-28-476
E-mail:sasaboba@ptt.yu

 

 

leČenje bola kod akUtnog abdomena

 

Olivera Andrejiċ i Slobodan Jankoviċ
 

Katedra za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Kragujevcu

 

Akutni abdomen je jedno urgentno patološko stanje koje se evolutivno razvija u toku nekoliko dana, časova ili pak samo nekoliko minuta i ugrožava život bolesnika. Mnogobrojna istraživanja u svetu o uticaju analgetika kod akutnog abdominalnog bola na dijagnozu i lečenje govore o opravdanosti njihove primene. U ovom radu pokušano je da se, na osnovu upitnika, utvrdi da li lekari u Srbiji daju analgetike bolesnicima sa akutnim abdomenom i koji faktori utiču na donošenje takve odluke. Istraživanje je sprovedeno anonimnim anketiranjem lekara službi hitne medicinske pomoći i urgentnih centara putem upitnika. Za teritoriju istraživanja uzeta je Republika Srbija i njeni teritorijalni delovi: centralni deo Srbije i Vojvodina. Ispitivanjem je utvrđeno da 51,5 % lekara daje analgetike kod akutnog abdominalnog bola, a 48,5 % ne. Najčešće korišċen analgetik je diklofenak, a maskiranje simptoma glavni faktor je koji utiče na odluku da se analgetik ne primeni. Acta Medica Medianae 2005;44(3): 43 – 46.


Ključne reči: akutni abdomen, analgetici, bol