|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 3, Oktobar, 2005
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Slavica Stevanović
JKP “Naissus’’
Kneginje Ljubice 1/1
18000 Niš, Srbija i Crna Gora
E-mail:sslavica@ptt.yu

 

 

 

izloŽenost zagaĐenom vazdUHU i pojava opstrUktivnog
bronHitisa
 

 

Slavica Stevanović * i Dragana Nikić **

 

JKP “Naissus’’ u Nišu*
Institut za zaštitu zdravlja u Nišu**

 

Utvrđivanje eventualne međuzavisnosti između dugogodišnje izloženosti aerozagađenju, kao faktor rizika i pojave opstruktivne bolesti kod eksponiranog stanovništva, bio je glavni cilj ovog istraživanja. Ispitanici su bili stanovnici Niša, svih uzrasnih kategorija, koji žive u zoni sa visokim koncentracijama zagađujućih materija u vazduhu (Trg Oktobarske revolucije) – ispitivana grupa, kao i stanovnici Niške Banje (najčistije zone Niša), takođe svih uzrasnih kategorija – kontrolna grupa. Postojanje statistički signifikantne razlike između incidence eksponiranih i obolelih od opstruktivne bolesti pluća i incidence obolelih i neeksponiranih testirano je Mantel-Hanszelovim χ2 testom. Utvrđen je unakrsni i relativni rizik. Istraživanje je urađeno u Institutu za zaštitu zdravlja u Nišu. Mantel-Hanszelovim χ2 testom utvrđeno je
postojanje statistički značajne razlike u oboljevanju između ispitivane i kontrolne grupe i to u svim uzrasnim grupama. Najveće vrednosti χ2 testa utvrđene su u uzrasnoj grupi 25–50 godina (kod radno aktivnog stanovništva RR=3.50), dok je u grupi do 25 godina RR=2.25, a u grupi iznad 51 godine RR=1.89. Dobijeni rezultati ukazuju da je incidenca opstruktivne bolesti značajno veća kod eksponirane populacije u odnosu na neeksponiranu. Acta Medica Medianae 2005;44 (3): 21–25.


Ključne reči: aerozagađenje, opstruktivna bolest