|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 3, Oktobar, 2005
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Snezana Cekic
Institut za fiziologiju Medicinskog fakulteta
81 dr Zoran Djindjic Street
18000 Nis, Serbia and Montenegro

 

 

HistopatoloŠke promene U nivoU nUkleUs arkUatUsa HipotalamUsa, nadbUbreŽne Žlezde i timUsa paCova tretiraniH monosodijUm glUtamatom

 

Snežana Cekić, Miloš Filipović, Voja Pavlović, Milan Ćirić, Milkica Nešić, Zorica Jović i Suzana Branković

 

Institutza fiziologiju,  Nis1
Centar za plućne bolesti, Nis2
Institut za farmakologiju Medicinskog fakulteta u  Nišu3

 

Cilj ovog rada bio je ispitivanje uticaja neurotoksičnog monosodijum-glutamata (MSG) na nukleus arkuatus (ARCN) hipotalamusa, nadbubrežne žlezde i timusa pacova. Kod novorodjenih životinja supkutane injekcije MSG-a indukuju lezije u nivou nucleus arkuatus-a hipotalamusa i dovode do poremećaja hipotalamo-hipofizno-adrenalno-timusne osovine. Eksperimentalna i kontrolna grupa životinja obuhvatale su po 10 pacova Wistar soja. Životinje eksperimentalne grupe tretirane su monosodijum-glutamatom (4 mg MSG/g/TT), 2,4,6,8 i 10-og dana postnatalnog života. Po pet životinja iz eksperimentalne i kontrolne grupe žrtvovano je posle 7 dana od tretmana MSG-om u cilju ispitivanja histopatoloških promena na timusu. Ostale životinje žrtvovane su 6 meseci od tretmana MSG-om radi analize histopatoloških promena u nivou ARCN-a i nadbubrežne žlezde. Parafinski preseci tkiva hipotalamusa, nadbubrežne žlezde i timusa bojeni su hematoksilin-eozinskom (HE) metodom. Tretirane životinje makroskopski pokazuju: zastoj skeletnog razvoja i kušingoidni tip gojaznosti (buffalo tip). Histopatološka analiza nukleus arkuatusa eksperimentalnih životinja ogleda se u značajnom smanjenju broja neurona. Preostale ćelije ispoljavaju degenerativne promene predstavljene piknotičnim jedrima. Nadbubrežne žlezde kod eksperimentalnih životinja pokazuju hiperplaziju kore, sa izrazito uvećanom zonom retikularis i fascikulatom, dok se u meduli zapaža hemoragična nekroza. Na nivou timusa zapaža se deplecija timocita u kori a u meduli hemoragija sa narušavanjem citoarhitekonike tkiva. Ovi nalazi ukazuju da je funkcija hipotalamo-hipofizno-adrenalno-timusne (HPTT) osovine poremećena kod životinja neonatalno tretiranih monosodijum-glutamatom. Acta Medica Medianae 2005; 44 (3): 35 – 42.


Ključne reči: monosodijum-glutamat, nukleus arkuatus, nadbubrežne žlezde, timus