|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 3, Oktobar, 2005
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Stevo Najman
Medicinski fakultet
Bulevar dr Zorana Đinđića 81
18000 Niš
Srbija i Crna Gora

 

 

 

 

 

 

Ćelijski odgovor na intraperitonealni implant kompozita
pdms/Hap

 

 

Stevo Najman1, Ljubiša Đorđević2, Vojin Savić1, Nenad Ignjatović3, Miroslav Miljković1, Perica Vasiljević2 i Dragan Uskoković3

 

Medicinski fakultet u Nišu1
Prirodno-matematički fakultet u Nišu2
Institut tehničkih nauka SANU u Beogradu3

 

Siloksanski polimeri široko se koriste u biomedicini i farmaciji. Hidroksiapatit (HAp) je prirodni konstituent kosti i zato je u širokoj upotrebi u maksilofacijalnoj i ortopedskoj hirurgiji. Sam HAp je amorfan i nema elastičnosti, pa se njegove osobine poboljšavaju kombinovanjem sa polimerima. Ispitivali smo interakciju ćelija i kompozita izrađenog od polidimetilsiloksana (PDMS) i HAp-a skening elektronskom mikroskopijom (SEM) 10 dana posle intraperitonealne
implantacije ovih materijala u Balb/c miševe. Analizirana su dva kompozita koji se razlikuju u količini HAp-a. Oba se karakterišu visokom adhezivnošću za različite tipove ćelija. Eritrociti se vide u ćelijskim klasterima na površini kompozita sa većom količinom HAp-a. Acta Medica Medianae 2005;44(3): 5 – 8.


Ključne reči: SEM, polisiloksan/hidroksiapatit, implant, peritoneum