|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 3, Oktobar, 2005
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Suzana Milutinović
Porodični dispanzer Varnava
Josifa Pančića 11, 18000 Niš, Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/45-512, 520-360,
E-mail: varnava@eunet.yu

 

 

UČestalost Hipertrofije leve komore kod bolesnika
sa arterijskom Hipertenzijom i gojazniH bolesnika
sa arterijskom Hipertenzijom
 

 

Suzana Milutinović1, Milan Pavlović2, Miloje Tomašević2, Svetlana Apostolović2,
Miodrag Damjanović3 i Zoran Colić3
 

 

Porodični dispanzer Varnava u Nišu1
Klinika za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra u Nišu2
Zdravstveni centar u Leskovcu3

 

Hipertrofija leve komore je odgovor srca na povećano opterećenje pritiskom i/ili volumenom. Najčešči uzroci hipertrofije leve komore su: arterijska hipertenzija i gojaznost. Cilj istraživanja bio je da se ispita učestalost hipertrofije leve komore kod bolesnika sa arterijskom hipertenzijom i gojaznih bolesnika sa arterijskom hipertenzijom. Istraživanjem je obuhvaćena grupa od 93 bolesnika sa arterijskom hipertenzijom. Hipertrofija leve komore bila je prisutna kod 48,39% bolesnika sa arterijskom hipertenzijom. Nije bilo statistički značajne razlike u učestalosti između muškaraca i žena. Gojaznih bolesnika sa arterijskom hipertenzijom bilo je 24 što je 25,81% studijske grupe. Hipertrofija leve komore bila je prisutna kod 62,50% gojaznih bolesnika sa arterijskom hipertenzijom. Nije bilo statistički značajne razlike u učestalosti između muškaraca i žena. Abdominalni tip gojaznosti bio je prisutan kod 58,33% ispitanika a glutealni tip gojaznosti kod 41,67% ispitanika. Hipertrofija leve komore je reverzibilna promena. Dobra regulacija krvnog pritiska i telesne težine dovodi do regresije hipertrofije leve komore. Acta Medica Medianae 2005;44(3): 27 – 30.


Ključne reči: hipertrofija leve komore, arterijska hipertenzija, gojaznost