|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 4, Decembar, 2005
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Danijela Đerić
Klinika za dečju hirurgiju i ortopediju Kliničkog centra
Bulevar Dr Zorana Đinđića 48, 18000 Niš, Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/ 532-098
E-mail: danidj@medianis.net

ADHERENTNI PREPUcIJUM KOD DEcE

 

Danijela Đerić, Ružica Milićević, Marijana Krstić, Zoran Marjanović, Milan Bojanović i Ivana Budić

 

Klinika za dečju hirurgiju i ortopediju Kliničkog centra u Nišu

 

 

Prepucijum deteta je fiziološki adherentan za glans do treće-četvrte godine života. Zbog toga je preporuka roditeljima da do tog uzrasta ne pokušavaju retrakciju prepucijuma, jer mogu dovesti do fibrozne reakcije istog. Sa rastom i širenjem orificijalnog otvora, nestaju i balanoprepucijalne adhezije. Međutim, rekurentni balanoposthitis, hronična amonijakalna in- flamacija, i loši pokušaji retrakcije od strane roditelja, dovode do hronične fibroze i stvaranja rigidnog, stenozantnog prepucijuma i pojave balanitis xerotica obliterans. Ako se do četvrte godine prepucijum ne prevlači preko glansa, ili su listovi prepucijuma slepljeni, preporučuje se lokalna primena preparata na bazi kortikosteroida (Ung. Didermal) sa uspehom prevlačenja prepucijuma u oko 70–95% slučajeva. Hirurške intervencije u navedenim indikacijama poslednjih godina u svetu su sve ređe. Cirkumcizija se uglavnom sprovodi u slučaju skleroatrofičnog lihena ili kserotičnog balanita. Ipak, najveći broj cirkumcizija u svetu izvodi se iz kulturoloških i verskih razloga, što sa sobom nosi niz komplikacija, u prvom redu stenozu meatusa. Acta Medica Medianae 2005;44(4): 75 – 79.


Ključne reči: stenozantni prepucijum, fimoza, cirkumcizija, plastika prepucijuma, balanoprepucijalne adhezije