|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 4, Decembar, 2005
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Dragana Todorović
Medicinski fakultet
Bulevar Dr Zorana Đinđića 81
18000 Niš
Srbija i Crna Gora
Tel.: 063/87-80-847

 

 

 

 

PRIMENA EPIDURALNE ANESTEZIJE
KOD OPERAcIJE INGVINALNIH HERNIJA
– POREĐENJE RAZLIČITIH KONcENTRAcIJA ANESTETIKA

 

Dragana Todorović1, Slavko Konstatinović2 i Radmilo Janković2

 

Medicinski fakultet u Nišu1
Hirurška klinika Kliničkog centra u Nišu2

 

Kod operacija ingvinalnih hernija primenjuju se različite tehnike anestezija, ali je poslednjih godina poraslo interesovanje za lokalno-regionalnom anestezijom, u prvom redu epiduralnom. Cilj istraživanja bio je da se utvrdi efikasnost i bezbednost primene manjih koncentracija anestetika u epiduralnoj anesteziji kod operacija ingvinalnih hernija. Procena hemodinamske stabilnosti bolesnika monitoringom vitalnih funkcija obuhvatila je: neinvazivno merenje krvnog pritiska, pulsa, EKG, respiratornu frekvenciju i diurezu. Takođe, da bi se procenio efekat anestetičkog dejstva lidokaina, praćeno je vreme nastanka i prestanka senzorne blokade, vreme nastanka i prestanka motorne blokade, intenzitet bola za vreme hirurške intervencije korišćenjem vizuelno analogne skale (VAS). Nije bilo statistički značajne razlike u nastanku i prestanku senzorne blokade između veće koncentracije (20 ml 2% lidokain) i manje koncentracije anestetika (20 ml 1,5% lidokain) datih epiduralno. Međutim, svi ispitanici koji su dobili 2% lidokain imali su motornu blokadu koja je nastala nakon 14,37 1,04 minuta, a trajala 110,45 13,20 minuta, dok ju je dobilo samo 20% bolesnika u grupi sa 1,5% lidokainom, gde je ona nastala nakon 11,16 2,02 minuta, a trajala 100,30 8,40 minuta. Sistolni pritisak značajno pada u toku 5-og do 10-og minuta nakon davanja 2% lidokaina 20 ml u odnosu na grupu koja je dobila 1,5% lidokain 20 ml sa statističkom značajnošću . (p < 0,01). Takođe je primećen pad frekvence pulsa u obe grupe, kao i znatno duže vreme ostanka u krevetu postoperativno kod ispitanika gde je primenjen 2% lidokain 20 ml. Nije bilo potrebe za dodavanjem analgetika intraoperativno. Pri poređenju drugih hemodinamskih parametara nije bilo statističkih značajnosti. Zaključuje se da se manje koncentracije anestetika mogu efikasno i bezbedno koristiti u epiduralnoj anesteziji, jer se njima postiže adekvatna analgezija za hiruršku intervenciju. Mogućnost pojave toksičkih simptoma je manja, u odnosu na veće doze i koncentracije anestetika. Acta Medica Medianae 2005;44(4): 25 – 29.


Ključne reči: ingvinalne hernije, epiduralne anestezije, poređenje različitih koncentracija anestetika