|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 4, Decembar, 2005
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Goran Ilić
Zavod za sudsku medicinu Kliničkog centra
Bulevar dr Zorana Đinđića 81
18 000 Niš
E-mail: gilke@medfak.ni.ac.yu

HRONIČNA INTRAVENSKA ZLOUPOTREBA HEROINA I AMILOIDOZA JETRE

 

Goran Ilić, Jovan Stojanović, Lidija Kostić-Banović i Radovan Karadžić

 

Zavod za sudsku medicinu Kliničkog centra u Nišu

 

 

Retki podaci o sistemskoj amiloidozi kod heroinomana, kao i nastajanje amiloidoze jatre, kao njenog važnog targeta, razlozi su za ovo ispitivanje. Amiloidoza jetre nađena je u 22,5 % autopsija i vrlo često udružena sa alkoholnom bolešću jetre. Lokalizovana je u zidovima arterija i arteriola, kao i u portnoj i lobularnoj vezivnotkivnoj mreži. U radu se diskutuje o ulozi makrofagalnih enzima i citokina, kao i o mogućim genetskim defektima u građi SAA, u nastajanju AA amiloidoze. Acta Medica Medianae 2005;44(4): 85 – 88.


Ključne reči: heroinomani, amiloidoza, jetra