|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 4, Decembar, 2005
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Jasmina Tomin
Katedra za farmaciju Medicinskog fakulteta
 Dr Zorana Đindjića 81
18000 Nis, Srbija i Crna Gora
Phone: 018/ 226 712, 018/ 531864
E-mail:Jelenazi2003@yahoo.com

PRIRODNI I PARcIJALNO-SINTETIČKI ANALGETIcI

 

Jasmina Tomin1, Zoran Bojanic1, Jelena Zivkovic1, Stefan Bogosavljevic1, Vladmila Bojanic1, Jelena Zivanov-Curlis1 and Stevan Glogovac2

 

Medicinski fakultet u Nišu1
Klinički centar u Leskovcu2 

 

 

Čovečanstvo ima dugačku istoriju upotrebe stimulišućih supstanci koje menjaju stanje svesti svesti. Depresivni farmaceutski preparati, uključujući morfin i druge narkotike, barbiturate i etanol, izazivaju jaku zavisnost kod pojedinih osoba. Fenomen je još izraženiji u slučaju opijata. Morfin je alkaloid opijuma. Nazvana po rimskom bogu sna Morpheusu, ova komponenta ima potentnu analgetičku aktivnost prema svim vrstama bola. Supstitucijom dve hidroksilne grupe molekula morfina dobijaju se njegovi mnogobrojni prirodni i polusintetski derivati, koji pored drugih farmakoloških delovanja deluju i analgetički. Određivanje i kvantifikacija narkotičkih analgetika kod zavisnika ima značaj kako u sudskoj medicini, tako i kliničkoj toksikologiji. Sa razvojem visoko senzitivnih hromatografskih metoda (HPLC-GH, GH-MS) sve se više supstanci određuje uključujući i opijate: morfin, kodein, dihidrokodein, heroin, 6-monoacetilmorfin. Za određivanje morfina koristi se i kolorimetrijsko određivanje. Analiza vlasi kose HPLC/MS spektroskopijom je uobičajena sudska metodologija za određivanje sadržaja droga koje izazivaju zavisnost. “Fingerprint” za heroin u smesi sa drugim supstancama (1-10 komponenti) određuje se jednodimenzionalnim 1D-TOCSY NMR. Acta Medica Medianae 2005;44(4): 67 – 73.


Kljućne reči: antitusisci, kodein, heroin, morfin, opioidni analgetici