|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 4, Decembar, 2005
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Milivoje Živković
Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu
18204 Knez Selo
Srbija i Crna Gora
Tel.: +381-18-32-63-12
E-mail: mzivkovic@infosky.net

 

 

 

 

MORFOLOŠKE PROMENE I DIJASTOLNE KARAKTERISTIKE
DESNE KOMORE KOD BOLESNIKA SA HRONIČNOM OPSTRUKTIVNOM
BOLEŠĆU PLUĆA: PROcENJENE EHOKARDIOGRAFSKI
 

 

Milivoje Živković1, Milan Pavlović2, Milan Radović1 i Nela Perhoč1

 

Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu u Knez Selu1
Klinika za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra u Nišu2

 

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP), koju karakteriše dugotrajna i značajna opstrukcija protoka vazduha uz poremećen inflamacijski odgovor, progresivna je bolest koja u svom toku remeti strukturu i funkciju srca, što dovodi do stvaranja HPS-a. U osnovi nastanka HPS-a stoji smanjena površina plućnog vaskularnog korita, odnosno, povišen plućni arterijski pritisak. Proces adaptacije desne komore (DK), započinje najpre strukturalnim promenama, a zatim nastaje hipertrofija slobodnog zida kao i interventrikularnog septuma. Ovako izmenjen miokard, u prisustvu hipoksije različitog intenziteta kod ovih bolesnika, može dovesti do dijastolne disfunkcije DK. Cilj rada je ispitivanje dijastolne funkcije DK u bolesnika sa HOBP, utvrđivanjem korelacije između dijastolne funkcije i modela punjenja DK u zavisnosti od stepena bronhoopstrukcije. Ispitivanjem smo pokazali da proces starenja utiče na dijastolne karakteristike DK, prvenstveno na poremećaj dijastolne relaksacije. U trećoj grupi bolesnika sa značajno remodeliranom komorom ne postoji više blizak odnos između starosne dobi i dijastolne funkcije desne komore. Dijastolna disfunkcija DK i poremećeno punjenje po modelu produžene relaksacije javlja se u drugoj grupi dok je u trećoj grupi samo izraženija. Promena u protocima hepatične vene kod brzine retrogradnog protoka u fazi atrijumske kontrakcije, ukazuje na sniženu komplijansu DK na kraju dijastole, dok smanjenje anterogradnog protoka u toku dijastole, kao i porast brzine talasa PA kod bolesnika druge grupe, ukazuje na umeren poremećaj relaksacije DK.
Dijastolna disfunkcija DK javlja se pre sistole i obolele od HOBP treba pregledati ehokardiografski u ranoj fazi bolesti i tražiti dijastolnu disfunkciju kako bi se adekvatnim lečenjem osnovne bolesti, kao i dijastolne disfunkcije, sprečila srčana insuficijencija. Acta Medica Medianae 2005; 44(4):5 – 12.


Ključne reči: .hronična opstruktivna bolest pluća, dijastolna disfunkcija, desna komora