|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 4, Decembar, 2005
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Miloš Jovanović
Institut za očne bolesti Kliničkog centra Srbije
Pasterova 2
11000 Beograd
Srbija i Crna Gora

GLAUKOMNO cIKLITIČNE KRIZE – POSNER-ScHLOSSMANOV SINDROM

 

Miloš Jovanović* i Dragan Veselinović**

 

Institut za očne bolesti Kliničkog centra Srbije u Beogradu*
Klinika za očne bolesti Kliničkog centra u Nišu**

 

 

Prikazan je bolesnik sa kliničkom slikom Posner-Schlossmanovim sindromom i sa nekim karakteristikama koje su neuobičajene za ovo oboljenje. Prikazani bolesnik je kolega–oftalmolog sa glaukomno ciklitičnom krizom na desnom oku i kliničkom slikom koja karakteriše ovo oboljenje. Ono što je neuobičajeno kod ovog našeg bolesnika sa Posner-Schlossmanovim sindromom su njegove godine starosti. On je imao punih 70 godina života kada se pojavio prvi napad, pa to znatno odstupa od dosadašnjih tvrđenja da se Posner-Schlossmanov sindrom javlja kod mlađih odraslih osoba, a nikako posle 55. godine života. Druga neuobičajenost ovog slučaja je da se poremećaj cirkulacije i ishemija cilijarnog tela pojavljuju kao mogući uzrok Posner-Schlossmanovog sindroma. Ovo je potvrđeno sa NMR sa kontrastom, koja je verifikovala siromašnu arborizaciju unutrašnje karotidne arterije i ishemiju područja koje ona snabdeva, pa i cilijarno telo, preko njene grane – oftalmičke arterije, odnosno a. ciliares longae. Posner-Schlosmanov sindrom se svojim prvim atakom može pojaviti i u poznim godinama života. Kao uzrok nastanka ovog sindroma može se pojaviti i ishemija cilijarnog tela. Acta medica Medianae 2005;44(4): 81 – 84.


Ključne reči: Posner-Schlossmanov sindrom, vreme nastanka bolesti, etiologija