|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 4, Decembar, 2005
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Nenad Ponorac
Katedra za fiziologiju Medicinskog fakulteta.
Save Mrkalja 14
78000 Banjaluka
Republika srpska
Tel.: +387 65 515264, +387 51 216526
E-mail: ponorac051@yahoo.com

 

 

 

 

MAKSIMALNA POTROŠNJA KISEONIKA (VO2MAX) KAO POKAZATELJ
FIZIČKE SPOSOBNOSTI SPORTISTE

 

Nenad Ponorac1, Amela Matavulj1, Nikola Grujić2, Zvezdana Rajkovača1 i Peđa Kovačević 1

 

Katedra za fiziolgiju Medicinskog fakulteta u Banjaluci 1
Zavod za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu 2

 

Termin “aerobni kapacitet” označava opšti obim aerobnih metaboličkih procesa u organizmu čovjeka a osnova je fizičke radne sposobnosti sportiste. Vrijednost maksimalne potrošnje kiseonika (VO2max) najbolji je pokazatelj razlika u aerobnom kapacitetu. Namjera ovog rada je da provjeri mogućnost primjene vrijednosti VO2max kao pokazatelja aerobnog kapaciteta sportiste te provjeriti postojanje razlike u odnosu na fizički netrenirane osobe-nesportiste. Ciljevi istraživanja su: 1) Analiza vrijednosti VO2max kod sportista različitih vrsta sportova i 2) Poređenje vrijednosti VO2max sportista sa vrijednostima nesportista. Ukupno je ispitano 67 sportista različitih sportskih disciplina (džudisti, fudbaleri i veslači) i 28 nesportista. Maksimalna potrošnja kiseonika je određivana direktnom metodom. Najbolje rezultate VO2max ostvarili su veslači (4,52 l/min – 55,8 ml/kg/min) u odnosu na fudbalere (4,2 l/min – 53,6 ml/kg/min), džudiste (3,58 l/min – 47,2 ml/ kg/min) i nesportiste (3,28 l/min – 42,3 ml/kg/min). Veslanje je sport koji za uspješno bavljenje zahtijeva visok aerobni potencijal.
Rezultati pokazuju i veće vrijednosti VO2max sportista u odnosu na nesportiste, što je posljedica isključivo trenažnog procesa. Acta Medica Medianae 2005;44(4): 17 – 20.

 

Ključne riječi: fizička sposobnost, aerobni kapacitet, maksimalna potrošnja kiseonika