|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 4, Decembar, 2005
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Rade R. Babić
Institut za radiologiju Kliničkog centra
Bulevar dr Zorana Đinđića 48
18000 Niš, Srbija i Crna Gora

MIHAJLO IDVORSKI PUPIN OTAc AMERIČKE RADIOLOGIJE

 

Rade R. Babić

 

Institut za radiologiju Kliničkog centra u Nišu

 

 

Mihajlo Idvorski Pupin rođen je u Idvoru, Srbija, 9. oktobar 1854. g., a umro je od renalne insuficijencije 12. marta 1935. g. u Njujorku. Pupin je otac Američke radiologije. Pupin je načinio prvi rendgenogram u SAD i otkrio sekundarno X zračenje 1896. godine (2. januar) koje smanjuje ekspoziciju po bolesniku sa jednog sata na nekoliko sekundi (6. april 1896.). Acta Medica Medianae 2005;44(4): 89 – 91.


Ključne reči: Mihajlo Idvorski Pupin, sekundarno X zračenje