|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 4, Decembar, 2005
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Voja Pavlovic
Institutza fizioologiju Medicinskog fakulteta
 Dr Zorana Djindjica 81
18000 Niš, Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/334-221
E-mail: vojapav@yahoo.com

 

 

 

 

ASKORBINSKA KISELINA MODULIŠE SPONTANU APOPTOZU TIMOcITA

 

Voja Pavlović, Snežana Cekić, Vladmila Bojanić, Nenad Stojiljković i Goran Ranković

 

Institut za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Nišu1
Institut za patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Nišu2

 

Tokom procesa maturacije, svi timociti podležu procesu pozitivne ili negativne selekcije. Negativna selekcija timocita dovodi do stvaranja tolerancije na sopstvene antigene. Danas se smatra da jedan od načina delovanja askorbinske kiseline jeste modulacija preživljavanja T ćelija, tj. modulacija intenziteta apoptoze. U radu je ispitivan efekat različitih koncentracija askorbinske kiseline na intenzitet spontane apoptoze timocita. Rezultati pokazuju da oko 58% izolovanih timocita podleže spontanoj apoptozi, nakon 24 sata kultivacije u kompletnom medijumu. Kultivacija izolovanih timocita sa različitim koncentracijama vitamina C, pokazuje da se broj apoptotičnih timocita smanjuje, srazmerno povećanju koncentracije askorbinske kiseline. Najdramatičniji efekat je detektovan u kulturama sa najvećom koncentracijom vitamina C (10000 g/ml), gde se procenat apoptotičnih timocita smanjuje na oko 32%. Upoređivanje dobijenih podataka sa vrednostima spontane apoptoze timocita, pokazuje da je statistički najznačajnija inhibicija apoptoze verifikovana u kulturama sa 10000 g/ml vitamina C. Visoke koncentracije askorbinske kiseline značajno inhibiraju proces spontane apoptoze timocita. Ovakva inhibicija apoptoze T ćelija, kao efektornih ćelija imunološkog sistema, može predstavljati jedan od osnovnih faktora preko kojih askorbinska kiselina stimulativno utiče na imuni sistem. Acta Medica Medianae 2005;44(4): 21 – 23.


Ključne reči: askorbinska kiselina, timus, apoptoza