Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 1, Januar, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

 

 

 

Kontakt:
Dušan Sokolović
Katedra za biohemiju Medicinskog fakulteta
Bulevar dr Zorana Đinđića 81
18000 Niš, Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/ 226-644, lok. 131
E-mail: soko@medfak.ni.ac.yu

 

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

EFEKTI L-METIONINA NA METABOLIZAM POLIAMINA U MOŽDANOM TKIVU PACOVA SA HOLESTAZOM

Dušan Sokolović 1, Gordana Bjelaković 2, Saša Zajić 3, Zoran Damnjanović 4, Jelenka Nikolić 1, Gordana Kocić 1, Dušica Pavlović 1, Ivana Stojanović 1 i Tatjana Cvetković 1

Katedra za biohemiju Medicinskog fakulteta u Nišu 1
Katedra za patološku fiziologiju Medicinskog fakulteta u Nišu 2

Opšta bolnica u Kruševcu 3

Sanofi Aventis 4

Patogeneza encelopatije u holestazi proizvod je akumulacije nekonjugova-nog bilirubina (UCB) i hidrofobnih žučnih kiselina (BA) u moždanom tkivu. Toksične BA i UCB izazivaju neurotoksičnost, transportom kroz krvno-moždanu barijeru i nagomilavanjem u ciljnim neuronima. Putrescin, spermidin i spermin su endogeni poliamini, neophodni za rast, proliferaciju, regeneraciju i diferencijaciju ćelija. L-metionin (L-met) je aminokiselina neophodna za biosintezu poliamina.
Cilj ove studije je proučavanje dejstva L-met na metabolizam poliamina u holestazno oštećenom mozgu pacova.
Wister pacovi su bili podeljeni u 5 grupa: I-kontrola, II-lažno operisane životinje, III-životinje tretirane samo L-met, IV-pacovi sa podvezanim ductusom choledochus-om, V-holestazni pacovi tretirani sa L-met (50 mg/kg TM). Životinje su nakon 9 dana eksperimenta žrtvovane.

U plazmi BDL pacova dolazi do povećanja nivoa bilirubina i
žučnih kiselina, markera holestaze, dok oralno davanje L-met životinjama sa holestazom smanjuje koncentraciju pomenutih supstrata (p < 0.001).
Holestaza u mozgu pacova dovodi do povećanja nivoa putrescina (11013.2 vs. 656.8 nmol/g tkiva; p < 0.001), i smanjenja koncentracije spermidina (29819.2 vs. 31819.5 nmol/g tkiva; p < 0.05) i spermina (20316.2 vs. 22512.7 nmol/g tkiva; p < 0.05), u odnosu na lažno operisane životinje. Povećanje nivoa putrescina u oštećenom CNS-u je adaptivni neuroprotektivni odgovor. Administracija L-met BDL pacovima sprečava poremećaj biosinteze poliamina u moždanom tkivu u toku holestaze.

L-met reguliše metabolizam poliamina i ispoljava neuro-protektivno dejstvo u mozgu, u ekstrahepatičnoj holestazi. Acta Medica Medianae 2006;45(1):21-26.

Ključne reči: poliamini, holestaza, L-metionin, mozak

 Rad u celosti