Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 1, Januar, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

 

Kontakt:
Miloš Filipović
Zavod za plućne bolesti
Bulevar dr Zorana Djindjica
18000 Niš, Srbija i Crna Gora
Tel.:018/ 233-355
E-mail: milosfilip@yahoo.com

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

PATOGENEZA HRONIČNE OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA

Miloš Filipović 1, Boris Đinđić 2 i Snežana Cekić 3

Zavod za plućne bolesti u Nišu1
Institut za patološku fiziologiju  Medicinskog fakulteta u Niš
u2

Institut za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Nišu3

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) je opstruktivni plućni poremećaj koji se karakteriše ograničenim ekspiratornim protokom vazduha kroz disajne puteve koje nije potpuno reverzibilno. Ovo ograničenje protoka vazduha je obično progresivno i udruženo sa abnormalnim inflamatornim odgovorom pluća na delovanje štetnih čestica i gasova (naročito onih koje se nalaze u duvanskom dimu). Inflamatorni proces koji je udružen sa HOBP karakteriše se povećanim brojem aktiviranih alveolarnih makrofaga, neutrofila, CD8+ citotoksičnih T limfocita, B limfocita, CD4+ T limfocita i oslobađanjem brojnih medijatora inflamacije (leukotrijena, citokina, faktora rasta, hemokina, oksidanasa i proteaza). Hronična inflamacija dovodi do remodelovanja malih disajnih puteva sa opstrukcijom lumena zbog pojačane produkcije sluzi i zadebljanja zidova disajnih puteva usled edema i formiranja kolagena, što uzrokuje fibrozu i suženje disajnih puteva. Perzistentna inflamacija takođe, dovodi do destrukcije plućnog tkiva, gubitka veza između alveola i malih disajnih puteva i smanjenja  elastične retraktilnosti pluća.
Iako primarno pogađa pluća, HOBP, takođe, proizvodi značajne sistemske konsekvence. Acta Medica Medianae 2006:45(1):73–81.

 Ključne reči: bronhitis, emfizem, pušenje, proteaze, metaloproteinaze matriksa, oksidativni stres, alveolarni makrofag, neutrofil, citokin, mukocilijarni

   Rad u celosti