Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 2, April, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

 

Kontakt:
Aleksandra Antović
Zavod za sudsku medicinu
Bulevar dr Zorana Đinđića 81
18000 Niš, Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/530-824 i 233-776
E-mail: aleksantovic
@yahoo.com

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

NASILJE U PORODICI - BRAČNO NASILJE SA SMRTNIM ISHODOM 

 Aleksandra Antović 1, Radovan Karadžić 1, Lidija Kostić-Banović 1 i Ljubiša Milosavljević 2

Zavod za sudsku medicinu u Nišu 1
Klinika za zaštitu mentalvog zdravlja Kliničkog centra u Nišu 2

Nasilje u porodici predstavlja posebno društveno opasan oblik nasilja kojim se krše prava na život, psihički, fizički, seksualni integritet, slobodu, bezbednost i ljudsko dostojanstvo pojedinca-člana porodice. Pod nasiljem u braku podrazumeva se svako fizičko, seksualno, psihičko i ekonomsko zlostavljanje žene od strane muža ili vanbračnog partnera. Nasilje u porodici predstavlja rasprostranjen oblik kriminaliteta, a kako je ono naročito poslednjih godina poprimilo dramatičan obim i dinamiku, nameće se potreba za neposrednim sudsko-medicinskim sagledavanjem posledica nasilja u okviru ove specifične i osetljive društvene grupe U skladu sa prethodnim, u ovom radu su prezentovana tri slučaja ekstremnog, sistematičnog i kontinuiranog bračnog nasilja sa smrtnim posledicama kod zlostavljanih žena čija su tela obdukovana u Zavodu za sudsku medicinu u Nišu. Acta Medica Medianae 2006;45(2):75-79.

Ključne reči: nasilje u porodici, bračno nasilje, telesne povrede, smrt

 Rad u celosti