Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 2, April, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

 

 

Kontakt:
Dušan Sokolović
Institut za biohemiju
Medicinski fakultet
Bulevar Dr Zorana Đinđića 81
18000 Niš,
Srbija
E-mail: soko@medfak.ni.ac.yu

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

UTICAJ PUTRESCINA NA INTENZITET LIPIDNE PEROKSIDACIJE U MOŽDANOM TKIVU PACOVA SA HOLESTAZOM

Dušan Sokolović 1, Gordana Bjelaković 1, Jelenka Nikolić 1, Gordana Kocić 1, Boris Đinđić 2, Dušica Pavlović 1, Stojan Radić 2, Jelena Bašić 1, Marko Jović i Dimitros Koutsonanos 3

Katedra za biohemiju Medicinskog fakulteta u Nišu1
Katedra za patološku fiziologiju Medicinskog fakulteta u Nišu2
Hospital of Thessaloniki 3

Encefalopatija u holestazi rezultat je akumulacije nekonjugovanog bilirubina (UCB) i hidrofobnih žučnih kiselina (BA) u mozgu. Toksične BA i UCB izazivaju neuro-toksičnost (apoptozu neurona). Putrescin, spermidin i spermin su endogeni poliamini neophodni za rast, regeneraciju i diferencijaciju ćelija. Putrescin ispoljava protektivan efekat na oštećen CNS, svojim antiapoptotičkim i antioksidativnim delovanjem.
Cilj ovog istraživanja bio je analiziranje efekata putrescina na stepen lipidne peroksidacije u mozgu u uslovima holestaze.
Wistar pacovi su bili podeljeni u 5 grupa: I-kontrolna, II-lažno operisani pacovi, III-davanje samo putrescina eksperimentalnim životinjama, IV-životinje sa podvezivanim ductus choledochusom, V-pacovi sa holestazom, tretirani putrescinom (150 mg/kg TM ip.). Životinje su žrtvovane nakon 9 dana eksperimenta.
Administracija putrescina pacovima sa holestazom, smanjuje koncentraciju UCB i BA u krvnoj plazmi, u odnosu na holestazne životinje (29.23.3 vs. 43.65.9
μmol/l i 11.40.8 vs. 22.82.6 μmol/l; p < 0.001). Intenzitet lipidne peroksidacije (procenjivan na osnovu sadržaja malondialdehida-MDA) bio je povećan u mozgu pacova sa holestazom (4.980.54 vs. lažno operisani 3.990.32 nmol/mg prot; p < 0.001). Putrescin smanjuje nivo MDA u mozgu V groupe u odnosu na IV grupu pacova (2.250.42 vs. 4.980.54 nmol/mg proteina; p<0.001). Povećanje aktivnosti cerebralne poliamin oksidaze (PAO) kod životinja sa holestazom (1.250.09 vs. lažno operisani 0.810.09 U/mg proteina; p < 0.001), dovodi do povećanja nivoa 3-Acetamidopropanola i H2O2, koji dovode do oksidativnog stresa i ćelijske smrti. Davanje putrescina holestaznim životinjama, smanjuje aktivnost cerebralne PAO u odnosu na pacove sa holestazom (1.020.07 vs. 1.250.09 U/mg proteina; p < 0.001).
Aplikacija putrescina pacovima sa holestazom normalizuje oksidativni stres u mozgu i ispoljava neuroprotektivni efekat.
Acta Medica Medianae 2006;45(2):45-51.

Ključne reči: putrescin, lipidna peroksidacija, holestaza, mozak

Rad u celosti