Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 2, April, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

 

 

Kontakt:
Nenad Stojiljković
Institut za fiziologiju Medicinskog fakulteta
Bulevar dr Zorana Djindjića 81
18000 Niš
Srbija
Tel.: 018/226-644 lok 132
E-mail: ne-sto@eunet.yu

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

MIKROMORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE JETRE I BIOHEMIJSKE ANALIZE KRVI PACOVA TRETIRANIH GENTAMICINOM I VERAPAMILOM

Nenad Stojiljković 1 i Milan Stoiljković 2

Institut za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Nišu 1
Institut za farmakologiju Univerziteta Ilinois u Čikagu 2

Primena antimikrobnih lekova, posebno aminoglikozidnog antibiotika gentamicina, kao i blokatora kalcijumskih kanala verapamila, može dovesti do prolaznog funkcionalnog oštećenja jetre.
Cilj rada bio je ispitivanje
mikromorfoloških promena u jetri i biohemijskih promena u krvi pacova tretiranih gentamicinom i verapamilom.
Ispitivanjem je obuhvaćeno 20 pacova podelj
enih u dve grupe, eksperimentalnu i kontrolnu. Eksperimentalna grupa (10 pacova) tretirana je gentamicinom (100 mg/kg TM/24 h) i verapamilom (3 mg/kg TM/24 h) u toku 8 dana. Kontrolna grupa (10 pacova) dobijala je fiziološki rastvor (1 ml/kg TM/24 h) u istom periodu. Ispitivane su mikromorfološke promene jetre i biohemijski parametri u krvi: transaminaze, bilirubin i glukoza.
Kod kontrolne grupe životinja
bila je prisutna jasna lobularna građa jetre. Svi hepatociti su poligonalnog oblika, ružičaste citoplazme i centralno ili paracentralno lokalizovanog jedra. Analiza biohemijskih parametara u krvi pokazala je normalne vrednosti transaminaza (SGOT 29.5 +/-7.4 iu/l; SGPT 31.7 +/-6.9 iu/l), totalnog bilirubina (3.1 +/-0.9 mmol/l) i glukoze (4.9+/-0.9 mmol/l). U eksperimentalnoj grupi životinja hepatociti sve tri zone bili su podjednako oštećeni. U citoplazmi je nađena vakuolarna degeneracija, dok je u jedru kondenzacija hromatina na periferiji smanjena i nukleoplazma svetla. Acidofilna degeneracija uz piknozu i hiperhromaziju jedara lokalizovane su u periportnoj zoni lobulusa. Analiza biohemijskih parametara u krvi  pokazala je visok nivo transaminaza (SGOT 46.4 +/-4.7 iu/L; SGPT 50.8+/-6.1 iu/l), totalnog bilirubina (12.8+/-1.7 mmol/l) i glukoze (9.3+/-1.8 mmol/l). Postoji statistički značajna razlika u biohemijskim parametrima kod eksperimentalne grupe u odnosu na iste parametre kod kontrolne grupe životinja (p < 0,001).
Rezultati našeg eksperimentalnog istraživanja pokazuju jasnu korelaciju između aplikacije gentamicina i verapamila i navedenih promena. Acta Medica Medianae 2006;45(2):5-9.

Ključne reči: gentamicin, verapamil, hepatociti

Rad u celosti