Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 2, April, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

 

 

Kontakt:
Radomir Raičević
Institut za nefrologiju i hemodijalizu Kliničkog cenra
Bulevar dr Zorana Đinđića 48
18000 Niš, Srbija i Crna Gora
Tel.
: 018/530-856

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

TUMORI BUBREGA I URINARNIH PUTEVA U ENDEMSKOM PODRUČJU SELA BRESTOVAC - Retrogradna studija u toku 25 godina 

Radomir Raičević*, Slađana Miljković**, Sveto Suša***, Vojin Savić*, Rade Čukuranović* i Branka Mitić*

Institut za nefrologiju i hemodijalizu Kliničkog centra u Nišu*
Medicinski centar u Leskovcu, Zdravstvena stanica u Brestovcu**

Srpska akademija nauka i umetnosti u Beogradu***

U endemskom selu Brestovac u periodu od 25 godina praćena je incidencija tumora urotrakta kod 30 bolesnika (3 ima verifikovanu endemsku nefropatiju a 15 suspektnu nefropatiju).
Retrogradna studija je pokazala da postoji udruženost endemske nefropatije i tumora urotrakta koja se stalno održava ili ima tendencije porasta.
Ova studija pokazuje postojanje tumora urotrakta kod bolesnika sa endem-skom nefropatijom, da se češće tumori pojavljuju kod muškaraca u životnom dobu od 50 do 70 godina, preovlađuje distribucija tumora gornjeg urotelijuma sa karci-nomima urotela, papila i transcelularnim oblicima.
Kliničke karakteristike obolelih bolesnika pokazuju klasičan trijas (urološka hematurija, bolovi u predelu bubrega i ređe prisustvo tumefakcije) uz nespecifičnu simptomatologiju. Među testiranim bolesnicima, 25 ima očuvanu funkciju bubrega i 5 hroničnu bubrežnu insuficijenciju, 10 je operisano a 20 je konzervativno lečeno. Faktori rizika nisu značajni.
Acta Medica Medianae 2006;45(2):17-20.

 Ključne reči: endemska nefropatija, tumori bubrega i urinarnih puteva

Rad u celosti