Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 2, April, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

 

 

Kontakt:
Suzana Milutinović
Poliklinika Varnava
Ćirila i Metodija 25
18000 Niš
Srbija
Tel.: 018/ 520-360, 064/ 134-97-22
E-mail: varnava@eunet.yu

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

UTICAJ ARTERIJSKE HIPERTENZIJE NA DIJASTOLNU FUNKCIJU LEVE KOMORE

Suzana Milutinović, Radovan Karadžić, Milan Pavlović i Miloje Tomašević

Poliklinika Varnava u Nišu

Promene u dijastolnoj funkciji srca su rani fukcionalni poremećaji u arterijskoj hipertenziji i  prisutne su pre promena u sistolnoj funkciji srca. Cilj istraživanja je bio da se ispita uticaj arterijske hipertenzije na dijastolnu funkciju leve komore. Istraživanjem je obuhvaćena grupa od 126 ispitanika: 93 bolesnika sa arterijskom hipertenzijom i 33 zdrava ispitanika, koji su činili kontrolnu grupu. Bolesnici sa arterijskom hipertenzijom su imali značajno veći: ITM (p < 0,001), masu leve komore (p < 0,001), indeks mase leve komore (p < 0,001) i levu pretkomoru (p < 0,001). Parametri dijastolne funkcije bolesnika sa arterijskom hipertenzijom pokazali su statistički značajne razlike: IVRT (p < 0,001) i DT (p < 0,01) su značajno duži a odnos E/A (p < 0,01) je značajno manji, što daje sliku usporene relaksacije. Koeficijent linearne korelacije IVRT sa sistolnim i dijastolnim krvnim pri-tiskom je pokazao da IVRT statistički značajno koreliše i sa sistolnim krvnim pritiskom (p < 0,005) i sa dijastolnim krvnim pritiskom (p < 0,05). DT u korelacijama nije pokazala zavisnost od sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska. Koeficijent linearne korelacije E/A odnosa sa sistolnim i dijastolnim krvnim pritiskom pokazao je da E/A odnos statistički značajno, negativno koreliše sa sistolnim krvnim pritiskom (p < 0,005) i dijastolnim krvnim pritiskom (p < 0,05). Promene u dijastolnoj funkciji leve komore u arterijskoj hipertenziji su reverzibilne a uslov za to je dobra regulacija krvnog pritiska higijensko-dijetetskim merama i medikamentima. Acta Medica Medianae 2006;45(2):11-16.

Ključne reči: arterijska hipertenzija, dijastolna funkcija, sistolni krvni pritisak, dijastolni krvni pritisak, parametri dijastolne funkcije

Rad u celosti