Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 2, April, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

 

Kontakt:
Toplica Stojanović
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
78000 Banjaluka
Bosna i Hercegovina

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

UTICAJ ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA NA MANIFESTACIJU EKSPLOZIVNE SNAGE KOD ODBOJKAŠA UZRASTA 13 GODINA

Toplica Stojanović 1, Miloš Nikolić 2 i Goran Nešić 3

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta u Banjaluci1
Medicinski fakultet u Nišu2
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu3

Kontakt:

Sa ciljem da se ispita uticaj antropometrijskih karakteristika na manifestaciju eksplozivne snage (skočnosti) organizovano je eksperimentalno istraživanje na uzorku od 40 odbojkaša uzrasta 13 godina. Za potrebe ovog istraživanja primenjena su 9 testa antropometrijskih karakteristika, koje su činile prediktorski sistem varijabli. Za procenu eksplozivne snage primenjena su tri testa. Podaci su obradjeni deskriptivnim i regresijskim analizama. Na osnovu rezultata istraživanja i diskusije može se pouzdano zaključiti da primenjeni sistem antropometrijskih karakteristika, kao prediktor, ima značajan uticaj na manifestaciju eksplozivne snage kod odbojkaša uzrasta 13 godina, odnosno, da je moguća sigurna prognoza rezultata u testovima eksplozivne snage na osnovu mera antropometrijskog statusa ispitanika. Acta Medica Medianae 2006;45(2):53-57.

 Ključne reči: antropometrijske mere, eksplozivna snaga, regresiona analiza, odbojkaši

Rad u celosti