Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 2, April, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

 

Kontakt:
Željko Paunović
Zavod za hitnu medicinsku pomoć
Vojislava Ilića bb
18000 Niš, Srbija i Crna Gora

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

HIRURŠKO LEČENJE SUPRAKONDILARNIH PRELOMA BUTNE KOSTI METODOM UNUTRAŠNJE FIKSACIJE

Željko Paunović 1 i Zoran Golubović 2

Zavod za hitnu medicinsku pomoć u Nišu 1
Klinika za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra u Nišu 2

Lečenje preloma distalnog okrajka femura izuzetno je delikatno, zbog neophodnosti postizanja anatomske repozicije zglobnih površina i dobre stabilizacije prelomljenih fragmenata. Anatomska repozicija često nije moguća. Ovi prelomi mogu biti otvoreni ili udruženi sa velikim oštećenjem okolnog mekog tkiva ili povredama na drugim  delovima tela.
Predstavljamo prospektivnu i retrospektivnu studiju od 10 bolesnika sa suprakondilarnim prelomom butne kosti lečenih Mitkovićevim dinamičkim unutrašnjim fiksatorom, izmedju jula 2002. i septembra 2003. godine. Prosek godina je 54 (od 19-74), a odnos izmedju ženskog i muškog pola 1:1. Period  praćena operisanih bolesnika je jedna godina. Krajnji rezultati su procenjivani po Neer-ovom kriterijumu (1967), i zabeleženo je pet (50%) odličnih rezultata, četiri (40%) dobra, i jedan (10%) zadovoljavajući rezultat. Prosečna fleksija u kolenu kod bolesnika ove serije bila je 115. Svi bolesnici su imali punu ektenziju, a prosečan gubitak fleksije u odnosu na zdravu nogu bio je 14. Nije zabeleženo prisustvo dubokih infekcija u ovoj seriji.
Zahvaljući dobijenim rezultatima i jednostavnoj tehnici aplikacije, može se zaključiti da je Mitković dinamički unutrašnji fiksator uspešan i pogodan za rutinsku upotrebu. Acta Medica Medianae 2006
;45(2):67-70.

 Ključne reči: femur, suprekondilarni prelom

Rad u celosti